Analiza i preporuke za otklanjanje prepreka investicijama u sektor energije u BiH

25.12.2018


U okviru tehničke asistencije Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO) i entitetskim ministarstvima energije, a koju su pružali projekti USAID EIA i GIZ ProRE, pripremljene su Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje na nivou BiH, skupa sa analizama i preporukama za nivo Federacije BiH i Republike Srpske.

Ovi dokumenti čine cjelovit pregled pravnog okvira za investiranje u izgradnju energetskih infrastrukturnih objekata u BiH te sadrže više od 100 preporuka za unapređenje pravnog okvira u svim sektorima relevantnim za ishođenje dozvola za energetsku infrastrukturu.

Osnovna svrha Analize i preporuka je identificirati nedostatke i proturječnosti u pravnom okviru (legislativa i regulativa) kao i druge prepreke u postupcima za ishođenje dozvola pred nadležnim organima, a koji utiču na brzinu, efikasnost, transparentnost i organiziranost postupka.

ANALIZA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE NA NIVOU BiH

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U FBiH

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U RS