BiH korak bliže razvoju integriranog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

14.02.2019


Dvodnevna radionica o razvoju integriranog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) održana je u Sarajevu, 5. i 6. februara 2019. godine. Radionica je okupila više od 80 učesnika, među kojima su i članovi radnih grupa za razvoj NECP-a u Bosni i Hercegovini za period 2021.-2030. Visok odziv učesnika iz različitih institucija i javnih preduzeća ukazuje na važnost ove teme za BiH.

Članovi radnih grupa su predstavnici resornih ministarstava na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta, zatim komunalnih preduzeća, fondova za zaštitu okoliša, privrednih komora, akademskih i drugih institucija relevantnih za sektor energije i klime. Na radionici su sudjelovali i predstavnici Energetske zajednice, UNDP BiH, USAID i SIDA.

Organizator radionice je GIZ otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – energijska efikasnost (ORF-EE), a koordinator skupa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO). BiH kao ugovorna strana Energetske zajednice (EnC) odgovorna je za razvoj NECP-a, u skladu s preporukom Vijeća ministara Evropske unije 2018/1/MC-EnC.

Irina Lazzerini, ekspert EnC za održivu energiju, prezentirala je cilj i strukturu plana, dajući pregled vremenskog okvira i roka za njegov razvoj. Naglasila je važnost regionalne suradnje u razvijanju efikasnih NECP-ova, posebno u odnosu na korištenje sinergija i zajedničkih izazova u zemljama jugoistočne Evrope. Izjavila je da je ključno ovu radionicu iskoristiti za formiranje radnih grupa koje će raditi na rješavanju pet dimenzija: (1) energetska sigurnost, (2) obnovljivi izvori energije i potpuno integrirano unutrašnje energetsko tržište, (3) energijska efikasnost, (4) dekarbonizacija, (5) istraživanje, inovacije i konkurentnost. NECP obuhvata svih pet dimenzija, uključujući definiranje upravljačke i koordinacijske strukture za razvoj NECP-a.

Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u MVTEO-u zahvalio je GIZ ORF-EE na pomoći da se proces razvoja NECP-a unaprijedi i istaknuo energetsku sigurnost kao važnu komponentu koju će Nacionalni energetski i klimatski plan pokriti.

Prvi dan radionice uključivao je i prezentacije i diskusije o NECP-u, s osvrtom na najbolje prakse iz Slovenije i Hrvatske, kao i trenutnu političku i institucionalnu situaciju u BiH. Drugi dan radionice bio je posvećen radu pet pomenutih tematskih radnih grupa. Zaključci radionice odnose se uglavnom na dogovorene naredne korake na nacrtu NECP-a i vremenske okvire za svaku od radnih grupa, vezano za svih pet dimenzija Energetske unije.

Kad jednom bude u provedbi, NECP će omogućiti BiH da integrira energetske i klimatske ciljeve, kao i politike i mjere, pomažući usklađivanje energetskih politika s EU. To treba smanjiti administrativno opterećenje, osigurati veću koherentnost i dugoročnu predvidljivost ulaganja, objasnio je Joachim Gaube, direktor GIZ ORF-EE Fonda. Dodao je da je ovo prekretnica za BiH i regiju, budući da su NECP-ovi prilično novi alat s ciljem integriranja nekoliko sektorski orjentiranih planova za efikasnije i djelotvornije donošenje politika.

ORF-EE podržava razvoj NECP-a u cijeloj regiji jugoistočne Evrope, u suradnji s Energetskom zajednicom i GIZ projektom Razvoja kapaciteta za klimatsku politiku u zemljama jugoistočne Evrope.