Federalno ministarstvo okoliša i turizma nalaže registraciju dolaska turista iz zemalja ugroženih koronavirusom

16.03.2020
Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10.3.2020. godine u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V.broj:164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federacije BiH, izdaje sljedeće:

S A O P Š T E NJ E

Nalaže se hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana – iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju – turista iz ugroženih zemalja, tačnije Kina, Italija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španija, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa zavoda za javno zdravstvo kantona na otvorene brojeve telefona, u cilju provođenja mjera radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/05), Međunarodne zdravstvene regulative – IHR, kao i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

Saopštenje (PDF format)