Grupacija vinogradara i vinara: Cijela Hercegovina trpi posljedice nepogoda, država mora pomoći

08.05.2017
Dana 03.05.2017. godine u Mostaru je održan sastanak Grupacije vinogradara i vinara Privredne/Gospodarske komore FBiH. Na sastanku se razgovaralo o štetama od mraza na vinogradima, te mogućnosti iznalaženja rješenja za prevazilaženje nastalih šteta, ali i o poticajima za ovu granu proizvodnje.

Nakon izlaganja svih članica Grupacije vinogradara i vinara P/G komore FBIH, rečeno je da su štete od kasnog mraza ( temp. i do -6 0 C) 21./22.04.2017. godine  pogodile sve vinogradare i vinare, samo neke u manjem, a neke u većem postotku, ovisno od položaja vinograda. Na nekim položajima su štete 10 do 20%, ali na većini položaja su 50% i više, pa čak i do 100%. Štete neće biti samo za 2017. god, nego i iduće dvije godine proizvodnje, što je rekla „struka" sačinivši već nekoliko zapisnika i procjena oštećenja na vinovoj lozi.

Također se govorilo i o poticajima u vinogradarstvu, te je istaknuto da je 28.04.2017. godine izišao Pravilnik o uvjetima ostvarivanja novčanih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu, gdje se navodi u članku 17., stavak 1 pod(a), da pored općih uvjeta , moraju biti ostvareni i posebni uvjeti za ostvarivanje potpora u proizvodnji grožđa, gdje je potrebno proizvesti 5t/ha, te istu prodati, što je u uvjetima ovogodišnjih šteta od mraza nemoguće ostvariti.

Ispred Grupacije vinogradara i vinara P/G K FBiH upućen je ZAHTJEV svim relevantnim Institucijama FBiH za proglašenje elementarne nepogode, te iznalaženje rješenja oko nastale situacije i saniranje šteta svim vinogradarima i vinarima, kao i svim proizvođačima višegodišnjih nasada.