Informacija o nedovoljnoj obnovi šuma kao posljedici neefikasnog sistema upravljanja

24.10.2019


Federalna vlada na sjednici 24.10.2019.  u Sarajevu usvojila je informaciju o svojim aktivnostima na osnovu izvještaja revizije o učinku nedovoljne obnove šuma u Federaciji BiH kao posljedice neefikasnog sistema upravljanja šumama, objavljenog u 2014. godini, sa odgovorima na Upitnik revizije učinka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, koji će biti dostavljeni ovom uredu.

U ovom upitniku dat je pregled preporuka datih u izvještaju, s procjenom o tome u kojoj mjeri su preporuke realizovane.

U preporukama Parlamentu i Vladi FBiH je navedeno da je potrebno osigurati donošenje propisa za oblast šumarstva na nivou Federacije BiH kojim bi bile stvorene pretpostavke za adekvatno upravljanje i održivo gospodarenje šumama i jasno bile definisane obaveze i odgovornosti institucija nadležnih za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, te precizno riješeno pitanje finansiranja šumskouzgojnih mjera. Također, propisom je potrebno istaknuti da delegiranjem poslova gospodarenja državnim šumama na šumarska preduzeća ne prestaje odgovornost nadležnih ministarstava da aktivno učestvuju u osiguranju uslova za odgovorno gospodarenje šumama. Navedeno je da je ova preporuka djelimično provedena, jer je Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o šumama. Vladi FBiH i kantonalnim vladama je preporučeno da definišu jasne kriterije i pravila na osnovu kojih se državne šume daju na korištenje šumskoprivrednim društvima, kao i sankcije za njihovo nepoštivanje. Ova preporuka je potpuno provedena, što je definisano Prijedlogom zakona o šumama.

Federalnoj i kantonalnim vladama je preporučeno i da, s obzirom da je šumskoprivrednim društvima povjeren na gospodarenje jedan od najvrjednijih resursa kojima Federacija BiH raspolaže, osiguraju analizu organizacije i načina upravljanja u ovim preduzećima, s konkretnim mjerama kojima bi bila osigurana racionalizacija poslovanja šumskoprivrednih društava.

Također, treba osigurati namjensko korištenje sredstava prikupljenih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, kako bi bilo osigurano da ova sredstva budu zaista uložna u obnovu i unapređenje šuma. Ove preporuke, kako je navedeno, nisu provedene jer nije usvojen Zakon o šumama.