Javni poziv – trajni revolving fond kod Union banke d.d.

12.04.2016

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2016. GODINU

I. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/16).

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
− Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i
− Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

III. SVRHA POZAJMLJIVANJA SREDSTAVA

Svrha ovog Javnog poziva je prvenstveno, dodjelom kreditnih sredstava, povećati zaposlenost, stvoriti novo, povoljnije poslovno i investicijsko okruženje, kao i poboljšanje tehnološke spremnosti privrednih društava da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povećaju produktivnost i konkurentnost.

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

− stvaranja novih radnih mjesta,
− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, proizvodnih procesa koji daju proizvode s većom dodatnom vrijednosti,
− širenja postojeće proizvodnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata i postrojenja, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom ili bez nje, a koje su usko vezane uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koja doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju, mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti),
− nabavke industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, kao i nabavke informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji,
− uvođenja validnog CE znaka,
− uvođenja Sistema kvaliteta u skladu sa standardima (serija ISO standarda, sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu, potrebne licence za obavljanje proizvodne djelatnosti i sl.),
− pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering) i
− ulaganja u razvoj i istraživanje novih proizvoda i materijala, kao i jačanje marketinških aktivnosti.

IV. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Pozajmljivanje sredstava prema ovome Programu može biti odobreno ako su ispunjeni sljedeći, osnovni, kriteriji:

− da su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sektorima navedenim u tački 2. Javnog poziva, − da zapošljava najmanje 20 zaposlenika.

Privredna društva koja apliciraju za dodjelu sredstava trebaju imati slobodan kolateral kako bi se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u C-teretnom listu, moglo upisati, isključivo, kao založni povjerilac I reda ili u registru zaloga kao založni povjerilac.


Korisnici ne mogu biti privredna društva:

− u stečaju ili u postupku likvidacije,
− koja imaju nepodmiren dug prema federalnim i državnim institucijama, osim ako isti nije reprogramiran važećim dokumentom,
− koja ne ispunjavaju ili neuredno ispunjavaju svoje obaveze po prethodno odobrenim kreditima dodijeljenim od Ministarstva putem Banke,
− koja ne ispunjavaju uslove za otvaranje transakcijskog računa kod Banke,
− koja bez prekida posluju kraće od 6 mjeseci i/ili ne posjeduju zvanične finansijske izvještaje,
− koja su bila korisnici kredita od strane Ministarstva po Programima Trajnog revolving fonda u prethodne dvije godine ( 2014. i 2015. godina),
− koja imaju iskazan gubitak iznad visine kapitala prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja,
− čiji kapital prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja ima vrijednost nižu od iznosa traženog kredita i
− koja prema CRK izvještaju Centralne Banke Bosne i Hercegovine imaju tekuće plasmane u finansijskim institucijama u kategoriji lošijoj od B (osim u slučaju da obezbijede dokaz o urednom izmirivanju obaveza).

V. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA POZAJMLJIVANJE

Iznos raspoloživih sredstava za dodjelu kredita u 2016. godini, iznositi će minimalno 8.400.000,00 KM.

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:

− odgodom plaćanja („grace" periodom) do 12 mjeseci,
− godišnjom kamatnom stopom u visini 0,9% i
− naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,6%.

Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Kamata predstavlja prihod komitenta, a naknada predstavlja prihod Banke.
Naplaćena, redovna kamata u konačnici predstavlja naknadu Banci za komisioni posao.
Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini 0,6%.
Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. U broj anuiteta se ne uračunava „grace" period. Početak povrata kredita, dinamika vraćanja, kao i drugi bitni elementi kredita bit će definisani ugovorom.
Dodijeljena sredstva isključivo će se isplaćivati na račune korisnika kredita kod Banke, čime će se omogućiti i kontrola utroška dodijeljenih sredstava.
Sredstva za provođenje Programa odobravati će se u visini novčanih sredstava, na način kako je to dato u Tabeli 1.

Tabela 1

Visina dodijeljenih sredstava u KM

Odgoda plaćanja (grace period) u mjesecima do

Broj anuiteta (mjesečnih) vraćanja sredstava

100.000,00 – 800.000,00

12

24-60


Kreditna sredstva moraju biti obezbijeđena minimalno:

• mjenicama Korisnika sredstava (dužika) i mjenicama vlasnika Korisnika sredstava (u slučju da 50% ili viš vlasnišva pripada jednom licu, osim za preduzeć u većnskom držvnom vlasnišvu) i
• založim pravom na nekretnine ili kombinacijom založog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima – opremu, odgovarajuć vrijednosti ustanovljene na osnovu procjene stalnog sudskog vješaka odgovarajuć struke (definisano u nastavku).

Vrijednost nekretnina koje se uzimaju kao kolateral mora biti minimalno u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita, osim ako se radi o kombinaciji založog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima.
Ukoliko se radi o kombinaciji založog prava na nekretnine i zaloga na pokretne stvari, ukupna vrijednost kolaterala mora biti minimalno 2:1 u odnosu na iznos kredita uz uslov da vrijednost nekretnina mora biti minimalno 1,25:1 u odnosu na iznos kredita.
Ukoliko je namjena kredita nabavka opreme, odnosno pokretnih stvari, obavezno je da se iste zalaž kao dodatni kolateral uz obavezni kolateral (vrijednost dodatnog kolaterala ne ulazi u gore definisane omjere vrijednosti kolaterala i iznosa kredita).

VI.TRAJANJE PROGRAMA

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroša sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Pošo je Javni poziv otvoren do utroša raspoložvih sredstava, podnositelji zahtjeva čji su zahtjevi odbijeni zbog određnih nedostataka, mogu ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava.

VII. PROVOĐNJE PROGRAMA

Zahtjev za prijavu na Javni poziv, potencijalni korisnici kreditnih sredstava trebaju dostaviti uz slijedeć dokumentaciju:

• Dokumentacija na obrascima Banke (preuzeti sa web stranice Union banke d.d. Sarajevo www.unionbank.ba) i to:
- Zahtjev za kredit,
- Karton deponovanih potpisa,
- Popunjen upitnik o povezanim licima,
- Saglasnost za pristup podacima iz centralnog registra kredita,
- Izjava ovlašenoga lica o nepostojanju račna nad kojim je određna mjera zabrane raspolaganja novčnim sredstvima,
- Pregled postojećh kreditnih obaveza s informacijama o namjeni i obezbjeđnju i
- Poslovni plan koji uključje i plan investiranja s efektima utroša sredstava (ukoliko se poslovnim planom proiciraju prihodi koji su već u odnosu na prethodnu godinu i/ili prosjek prethodne 3 godine za viš od 10%, potrebno je da proicirani prihodi i njihova izvjesnost bude adekvatno dokumentovana i precizno obrazložna).

• Dokumentacija potencijalnih Korisnika kredita:

1. Rješnje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama,
2. Aktuelni izvod iz u sudskog registra (ne stariji od 30 dana),
3. Statut i odluka/akt o osnivanju,
4. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – ID broj,
5. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost – PDV broj,
6. Obavješenje nadležog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti,
7. Uvjerenja nadleže organizacione jedinice Porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,
8. Identifikacioni dokument osnivač ukoliko se radi o dioničom drušvu,
9. Liče karte i CIPS potvrde o prebivališu lica ovlašenih za zastupanje,
10. Zvaniči finansijski izvješaji za posljednje tri godine (podrazumijeva godišje i polugodišje finansijske izvješaje - ukoliko je drušvo obavezno vršti prijavu polugodišjih izvješaja); ukoliko je privredno drušvo osnovano u periodu koji je krać od tri godine, potrebno je dostaviti finansijske izvješaje za cjelokupni period poslovanja,
11. Analitiči bruto bilans,
12. Pregled potražvanja od kupaca,
13. Pregled obaveza prema dobavljačma,
14. Dokumentacija u vezi sa imovinom koja se nudi kao obezbjeđnje kredita:

a. procjena sudskog vješaka (ne starija od šst mjeseci),
b. ZK izvadak i kopija katastarskog plana/posjedovnog lista sa identifikacijom parcela novog i starog premjera (ne stariji od 30 dana) i/ili dokumentacija kojom se dokazuje vlasnišvo nad pokretnim stvarima i izvod iz registra zaloga

Napomena: provjeru izvoda iz registra zaloga ć vršti Banka i naplatiti taksu prilikom realizacije kredita,

15. Spisak zaposlenika iz matiče evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadleže služe ne stariji od 30 dana od dana podnošnja zahtjeva (min. 20 zaposlenika),
16. Ovjerena i potpisana izjava od strane ovlašenog lica o planiranom broju novozaposlenih radnika u periodu do jedne godine po potpisivanju ugovora o dodjeli kreditnih sredstava, koji ć biti zadržni u radnom odnosu najmanje tri godine,
17. Izjava ovlašenog lica da privredno drušvo u zadnje dvije budžtske godine, 2014. i 2015. godina, nije bilo korisnik kreditnih sredstava od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
18. Ovjerena i potpisana izjava od strane ovlašenog lica o broju zaposlenih povratnika (ukoliko se zahtjev za dodjelu sredstava odnosi na ispostave, podružice ili poslovne jedinice sa sjedišem u Republici Srpskoj),
19. Izjava kojom privredno drušvo dokazuje da u prethodne tri fiskalne godine nije bilo korisnik grant ili kreditnih sredstava, a ukoliko jeste, izjavom treba obavijestiti Ministarstvo o drugim vrstama držvne pomoć koje je dobilo u prethodnom trogodišjem fiskalnom periodu od svih nivoa vlasti (grant sredstva, kreditna sredstva sa subvencionisanom kamatnom stopom, garancije itd.), i
20. Ostala dokumentacija u skladu sa zahtjevima Banke i/ili Ministarstva, kao i dokumenti za koje klijent smatra da su interesantni za Banku.

Napomena:
- svi tražni dokumenti, od rednog broja 1. do 20., trebaju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana od dana podnošnja kreditnog zahtjeva;
- obrazac izjave pod rednim brojem 19., mož se preuzeti sa web stranice Ministarstva (www.fmeri.gov.ba);
- dokumentaciju pod rednim brojevima 11., 12. i 13. u prethodnom stavu treba obezbijediti sa:
• danom dostavljenih posljednjih zvaničih finansijskih izvješaja i
• posljednjim danom prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošnja zahtjeva za kredit.

Postupak dodjele kreditnih sredstava predstavlja sveobuhvatni postupak odabira zahtjeva za dodjelu sredstava i sastoji se od sljedećh faza:

1) Zaprimanje zahtjeva
2) Administrativna provjera formalne ispravnosti dostavljenih zahtjeva
3) Ocjena o bonitetu klijenta i pravno mišjenje o projektu
4) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješnja o dodjeli kreditnih sredstava sa dostavljenim mišjenjima od strane relevantnih institucija, dostavlja se Vladi Federacije BiH na odlučvanje i objavljuje u „luženim novinama Federacije BiH" kao i na web stranici Ministarstva
5) Donošnje Rješnja o dodjeli kreditnih sredstava uz objavu iste u „luženim novinama Federacije BiH"
6) Potpisivanje Ugovora o dodjeli kreditnih sredstava

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava se u fazama 1 i 2 obrađju prema datumu zaprimanja, a u slijedeć faze se upućju prema datumu i vremenu okončnja obrade za pojedine faze.

Neuspješi podnosioci zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava po svim fazama ć biti obaviješeni u pisanom obliku, uz navode razloga za odbijanje.

VIII. KANDIDOVANJE PROGRAMA

Pismeni zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava s ostalom potrebnom dokumentacijom po Javnom pozivu, koja je uvezana i poredana po tačama Javnog poziva, podnosi se Ministarstvu na memorandumu drušva, potpisan od strane ovlašenog lica sa preciznom namjenom sredstava kredita, iznosom i rokovima otplate kredita, te sa naznakom iz kojeg se industrijskog sektora traž sredstva (Metalna, elektro i automobilska industrija; Industrija građvinskog materijala i nemetala; Drvna, papirna i grafiča industrija; Proizvodnja tekstila, odjeć kož i obuć; Hemijska i farmaceutska industrija i industrije gume i plastike; Namjenska industrija).

Podnositelj po predmetnom Javnom pozivu za dodjelu kreditnih sredstava mož podnijeti u toku važć, budžtske godine viš od jednog zahtjeva, samo ukoliko mu po prethodnom zahtjevu nisu odobrena kreditna sredstva.

Postupak dodjele obuhvata razdoblje od predaje zahtjeva do donošnja konače odluke o predmetnom zahtjevu, o čmu se podnosilac zahtjeva obavješava pismenim putem. Iz navedenog proizilazi, izmeđ ostalog, da podnosilac zahtjeva ne mož podnijeti viš zahtjeva istovremeno po ovom Javnom pozivu.

Napomena: U slučju da podnosilac zahtjeva podnese novi zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava po ovom Javnom pozivu, dok je prvobitno zaprimljeni zahtjev jošu postupku dodjele, novi zahtjev sa dokumentacijom ć biti vraćn podnositelju zahtjeva i neć biti uključn u postupak dodjele.

Zahtjevi za kreditna sredstva koji su manji od minimalnog i već od maksimalnog predviđnog iznosa iz Programa, smatrat ć se formalno neispravnim i neć se uzeti u razmatranje.

IX. PRIPREMA

Podnosilac zahtjeva snosi sve trošove u vezi sa pripremom i kandidovanjem za Program.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava sa odgovarajućm prilozima i dokumentacijom iz poglavlja VII. Javnog poziva, dostavljaju se preporučno pošom ili ličo u zapečćnoj, neprovidnoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, Alekse Šntić b.b. 88 000 Mostar s naznakom: Ne otvarati – po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroša sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročo finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu.

Na poleđni koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečtom.

Podnosilac zahtjeva mož izmijeniti ili povuć svoj zahtjev, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije mora o tome biti obaviješeno u pisanoj formi. Izmjena ili povlačnje zahtjeva mora biti izvršna u skladu sa ovim poglavljem. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi obavješenje o izmjeni ili povlačnju zahtjeva treba pisati „ZMJENA ZAHTJEVA" ili „OVLAČNJE ZAHTJEVA”.

Povrat dokumentacije se vrš isključvo na pismeni zahtjev podnosioca.

Sve odluke i rješnja se objavljuju u „luženim novinama Federacije BiH", a sve odluke se objavljuju i na služenoj web stranici Ministarstva.

Ovaj poziv ostaje otvoren do utroša sredstava, a najkasnije do dana usvajanja Budžta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i objavit ć se u "Služenim novinama Federacije BiH” i dnevnim novinama "Dnevni avaz” i "Večrnji list”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neć biti uzete u razmatranje.

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom i Programom mogu se slati putem e-poše na sljedeće adrese:

amela.mikulic@fmeri.gov.ba

jelena.trutina@fmeri.gov.ba

bibica.duzevic@fmeri.gov.ba

Zainteresovani podnosioci zahtjeva mogu kontinuirano postavljati pitanja na koja ć im se u najkraćm vremenskom roku odgovoriti.

Detalji vezani za podnošnje zahtjeva, osim u Javnom pozivu, mogu se vidjeti i u Programu utroša sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročo finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, objavljenom u „luženim novinama Federacije BiH", broj 21/16, kao i na služenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba


Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda možete preuzeti na linkovima ispod:

Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu - HRVATSKI JEZIK

Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu - BOSANSKI JEZIK