JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH 08.08.2017


Na osnovu odredaba Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16), te Programa usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 40/10 ), predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

Javni poziv za
dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala


1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).

Prijava za usavršavanje sadrži:
1. Prijavni upitnik, koji možete preuzeti ovdje
2. Dokaze o ispunjavanju uslova iz Zakona i Uredbe
- ovjerena fotokopija diplome o sticanju školske spreme i
- potvrda o radnom iskustvu.

Prijave za naredni ciklus usavršavanja u Sarajevu, čiji je početak planiran 08.09.2017. godine, dostaviti najkasnije do petka, 25.08.2017. godine, lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10.
71000 Sarajevo ili

Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom

("Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj")

Novi ciklus usavršavanja bit će organiziran u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Andreja Softić – tel.: 033 566 333 ili e-mail: a.softic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail: k.marusic@kfbih.comPROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA