Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH 27.3.2017

Na osnovu odredaba Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16), te Programa usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 40/10 ), predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

Javni poziv za
dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).

Prijava za usavršavanje sadrži:
1. Prijavni upitnik, koji možete preuzeti na web-adresi www.kfbih.com
2. Dokaze o ispunjavanju uslova iz Zakona i Uredbe
- ovjerena fotokopija diplome o sticanju školske spreme
potvrda o radnom iskustvu

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10.

71000 Sarajevo ili
Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom
''Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj'')


Kontakt osobe za dodatne informacije:
Andreja Softić – tel.: 033 200 419, 033 566 333
e-mail: a.softic@kfbih.com
ili
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili
e-mail: k.marusic@kfbih.com

• PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

• UPITNIK - Kontakt podaci kandidata za stručno usavršavanje