Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH 29.4.2017


Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16), te Programa usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 40/10), Privredna/Gospodarska komora FBiH o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za majski/svibanjski ciklus usavršavanja članova NO i uprava

Privredna/Gospodarska komora FBiH planira organizirati ciklus usavršavanja članova NO i uprava u prvoj polovini maja/svibnja 2017.godine, u zavisnosti od broja dostavljenih prijava.

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave za ovaj ciklus usavršavanja dostave najkasnije do petka, 28.04.2017. godine.

Prijava za usavršavanje sadrži:
1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
2. kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

sa naznakom – „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj"

Napominjemo da će se usavršavanje organizirati ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih (cca 45-50 prijava).

Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine. Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene članom 260. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).


Kontakt osobe za dodatne informacije:

Andreja Softić – tel.: 033 566 333 ili e-mail:a.softic@kfbih.com

Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail:k.marusic@kfbih.com


• PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA