Kreditno-jamstveni fond za MSP, obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti-FMRPO

31.05.2021


Uspostava Jamstvenog Fonda Federacije BiH (GF FBiH) je dio paketa mjera Vlade FBiH za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom korona virusa. Korisnici kreditno-jamstveni programa koji žele pristupiti financiranju putem ovog instrumenta trebaju aplicirati za kredit kod komercijalnih banaka. Implementacija aktivnosti GF FBiH je povjerena Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (RB FBiH) koja će, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine izdavati garancije na teret GF FBiH, a na zahtjev komercijalnih banaka.

Cilj kreditno-jamstvenog programa je da se poboljša pristup financiranju za gospodarske subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa svojom nadležnosti, izradilo kreditno-jamstveni program za mikro, mala i srednja poduzeća, kao i kreditno-jamstveni program za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti.

Jamstva Fonda koje se izdaju počev od 01. 6. 2021. godine će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i obrtnika i ostalih samostalnih gospodarskih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju. Jamstva Fonda mogu se izdavati s rokom dospijeća do 60 mjeseci za financiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, te do 120 mjeseci za financiranje investicija, uključujući grace period do 18 mjeseci za sve dugoročne kredite.


Više informacija dostupno na linku:
https://www.fmrpo.gov.ba/kreditno-jamstveni-fond-za-msp-i-obrte/