Ministarstvo privrede KS: Dodatni javni pozivi za grant sredstva privrednicima i poduzetnicama

04.11.2021


Vlada KS je na prijedlog Ministarstva privrede, s ciljem povećanja stepena realizacije planiranih sredstava namijenjenih za poticaj razvoja subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo donijela Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021., na sjednici održanoj 02.11.2021. godine.


S tim u vezi, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je sljedeće javne pozive :

1. JAVNI POZIV za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima:"Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/ obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja" i "Poticaj razvoja ženskog preduzetništva"
2. JAVNI POZIV za dostavljanje prijava po osnovu Programa: "Poticaj za unaprijeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja”

Program "Poticaj razvoja ženskog preduzetništva” odnosi se na dodjelu poticajnih sredstava za subvencioniranje dijela troškova nastalih u 2019. i 2020. godini., subjektima sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i koji su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine, zapošljavaju najmanje 2 (dva) radnika uključujući i vlasnicu, a koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana i koji su usmjereni na proizvodnju i plasman vlastitih, izvornih proizvoda i usluga.

Ukupan iznos sredstava za ovaj Program: 415.309,75 KM. Sredstva za subvencioniranje/refundiranje dijela prihvatljivih troškova u visini do 50% troškova uplaćuju se na račune korisnika po osnovu dostavljenih računa kojima se dokazuje prihvatljivo korištenje sredstava i dostavljenog dokaza o plaćanju istih računa (izvod iz banke). Minimalni iznos prihvatljivih troškova je 5.000,00 KM, a maksimalan iznos poticaja najviše do 15.000,00 KM. Osnov za dodjelu poticaja su prihvatljivi troškova od 01.01.2019. godine do 31.12.2020. godine. Uslovi i kriteriji za izbor korisnika poticajnih sredstava navedeni su u javnom pozivu.

Program "Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, u vođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja”,  pravo na dodjelu poticajnih sredstava za refundiranje/subvencioniranje dijela prihvatljivih troškova ostvaruju subjekti male privrede definisani u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privede koji: - imaju sjedište na prostoru Kantona Sarajevo; prema Obavještenju Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema KD 2010 obavljaju dozvoljene djelatnosti navedene u tački II a) opći uvjeti dodjele poticajnih sredstava i subvencija iz javnog poziva (uz propisano ograničenje za odnosne/pojedine djelatnosti u područjima: G, M i N); imaju najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme; subjekti koji su za 2020. godinu iskazali gubitak do 50.000,00 KM i subjekti koji su sredstva koristili za odnosne aktivnosti neophodne za obavljanje registrovane djelatnosti: kupovinu mašina, alata i opreme (osim mobilijara), tehnike (osim laptopa) koja se koristi u vremenu dužem od jedne godine, a koja nije starija od pet godina i koja je nabavljena od registrovanih poslovnih subjekata uz obavezan fiskalni račun.

Ovo pravo ostvaruju i poslovni subjekti za digitalizaciju poslovanja subjekata male privrede u 2019. i 2020. godini (što uključuje troškove izrade integralnog informacionog sistema, web hosting, business e-mail hosting, korporativne informativne web stranice, izradu webshop platformi, razvoj mobilnih aplikacija, i sl.) koja je produkt registrovanih poslovnih subjekata sa sjedištem u BiH uz dostavljeni račun i obavezan fiskalni račun.

Također, pravo na dodjelu poticajnih sredstava ostvaruju i subjekti male privrede za jačanje konkurentnosti kroz tehnološku modernizaciju i inovaciju poslovnih procesa, uvođenje sistema međunarodnih standarda kvalitete, te u vezi sa tim odgovarajuće konsultantske usluge i edukacije za certificiranje sistema i certificiranje proizvoda (CE znaka) i troškove stjecanja prava ili obnavljanja upotrebe: ISO, HACCP, HALAL i drugih međunarodnih standarda za 2019. i 2020. godinu.

Ukupan iznos sredstava za ovaj Program: 570.853,80 KM. M. Sredstva će se dodjeljivati u iznosu do 50% priznatih prihvatljivih troškova za ove namjene, a u maksimalnom iznosu po jednom korisniku do 20.000 KM.

Program "Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja” je namijenjen IT kompanijama koje u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) imaju sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo, mladim osobama i onima koji žele da se bave djelatnostima baziranim na znanju i informaciono komunikacionim tehnologijama.

Cilj ovog programa je subvencioniranje dijela troškova IT kompanija koje nakon provedenog programa interne obuke kreiraju platforme za zapošljavanje polaznika obuke, u vlastitoj ili drugim IT kompanijama, te se istim postiže smanjenje stope nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

Za provođenje ovog Programa predviđen je ukupan iznos sredstava od 667.202,90 KM, pri čemu maksimalni iznos subvencioniranih sredstava za provođenje obuke u jednoj IT kompaniji ne može biti veći od 70.000,00 KM, uz obavezno zapošljavanje sedam radnika, a radno mjesto se vrednuje sa iznosom poticaja do 10.000,00 KM po zaposlenom radniku.

Оčеkivаni rеzultаti u okviru ovog Programa su minimalno 6 IT kompanija koje će biti podržane kroz ovaj Program i minimalno 30 novih visokokvalitetnih radnih mjesta u podržanim IT kompanijama, kao rezultat implementacije odobrenih projekata profesionalnog razvoja radne snage

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".