Na prodaji Energoinvestova firma kćerka, početna cijena 4,19 mil. KM

Indikator.ba 10.11.2015

Agencija za privatizaciju FBiH objavila je javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo.

Početna cijena za Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo (puni naziv Energoinvest centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima d.o.o. Sarajevo) iznosi 4.190.831,70 KM.

Kod ponuda će se najviše vrednovati cijena i zapošljavanje koji nose po 35% bodova, dok će se zadržavanje djelatnosti bodovati sa 30 posto.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Energoinesta d.d. ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene.

Izabrani ponuđač treba da se obaveže na preuzimanje 8 zaposlenika Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo i za njih obezbjedi radno –pravni status na period od najmanje 3 godine od dana prijema.

Takođe, od kupca se očekuje da zadrži djelatnost društva Energoinvest d.d. RTC-AMT d.o.o. Sarajevo za period 2 godine od datuma zaključenja kupoprodajnog ugovora. 
Ponuda sa najvećim zbirom bodova, a koji nije manji od 72% ukupnog broja bodova, bit će odabrana kao najpovoljnija.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju FBiH u Sarajevu 27.11.2015. godine godine u 10 sati.

Vlada FBiH, kao većinski vlasnik Energoinvesta, dala je 23. oktobra saglasnost o prodaji 100% udjela u društvu "Energoinvest RTC-AMT" d.o.o. Sarajevo.

U obrazloženju ovakve odluke je navedeno da "Energoinvest RTC-AMT" već duže nema ugovorenih poslova iz osnovne djelatnosti i da posluje s gubicima. Stoga je Nadzorni odbor "Energoinvesta" donio zaključak da bude analizirana opravdanost postojanja ove firme kćerke.

Izvor: Indikator.ba