Uputstva za subvencioniranje doprinosa – Porezna uprava FBiH

14.05.2020
Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/54fb9-zakon-o-ublazavanju-negativnih-ekonomskih-posljedica.pdf  (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

- Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/834e9-uputstvo_o_nacinu_podnosenja_zsd.pdf

- Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/cfaa3-obrazac_zsd-final_form2.pdf  i

- Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Uputstvo_za_ZSD(1).pdf


Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako
ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:

1. da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
2. da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznisi koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti  i e-mail:puinfo@fpu.gov.ba  .
 


Porezna uprava Federacije BiH