Održan 4. sastanak Odbora grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komora FBiH

24.05.2019
Stepen finalizacije proizvoda prerade drveta i Kriterij za raspodjelu sirovine prerađivačima drveta, bila je tema rasprave na 4. sastanku Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH, koji je 21.05.2019. godine održan u zgradi Komore u Sarajevu.

Konstruktivno i temeljito su predstavnici šumarstva i prerade drveta razradili svaki član Prijedloga i kao takav isti usvojili jednoglasno.

Prisutni članovi Odbora saglasni su da je najveći problem raspodjela sirovine drvoprerađivačima, iz razloga što su kapaciteti za preradu 3 puta veći od etata bukve koja se može sjeći.

Razgovaralo se i na koji način prebroditi sadašnju situaciju uzimajući u obzir sve okolnosti koje opterećuju ove sektore. Predloženo je da se revidira ili izmijeni Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima rezanja drveta, a Rješenja o stepenu finalizacije proizvoda od drveta prema tabeli koja je u Prijedlogu uradit će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Također, predloženo je da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dozvoli ŠPD/ŠGD da zaključe okvirni ugovor o isporuci sirovine sa prerađivačima drveta na 3 godine prema predloženom stepenu finalizacije.