Održana Izborna skupština Udruženja metalske i elektro industrije FBiH

30.11.2018

U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH, 27.11.2018. godine, održana je Izborna Skupština Udruženja metalske i elektro industrije. Skupština je održana u okviru tradicionalne manifestacije Info dan metalaca 2018. Udruženje metalske i elektro industrije spada među najranije organizovane asocijacije privrednika u Privrednoj komori FBiH i svoje aktivnosti i djelovanje vodi na svim poljima od interesa za privredna društva koja rade u metalskom i elektro sektoru.Na Skupštini je prezentiran, razmatran i usvojen Izvještaj o radu Udruženja za mandatni period 2014-2018. godine. Neke od aktivnosti Udruženja  u mandatnom periodu 2014-2018.godina jeste izrada Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2016.-2025. Strategija razvoja je urađena  saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i usvojena je od strane Vlade Federacije BiH,  Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Udruženje je u prethodnom periodu iniciralo, predlagalo i učestvovalo u mnogobrojnim aktivnostima kao što su donošenje Zakona  o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene i  Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene BiH. Vođenje  aktivnosti na oslobađanju od plaćanja carina na uvoz mašina i opreme za proizvodnju što i rezultiralo konačnim donošenjem Odluke i njenim stupanjem na snagu 25.04.2018. godine,  pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti članova 73. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, koja je od strane Ustavnog suda Federacije BiH ocijenjena pozitivnom i navedeni članovi Zakona proglašeni neustavnim.  Urađena analiza i prikupljani potrebni podaci te pokrenuta inicijative za rješavanje problematike bankovnih carinskih garancija kod privremenog uvoza alata, mašina i opreme. U saradnji sa Vladom FBiH Grupacija automobilske industrije je uradila „Projekat razvoja automobilske industrije FBiH" koji je prihvaćen od strane  Vlade FBiH i koji je otvorio nove mogućnosti za automobilsku industriju. Vođene aktivnosti sa nadležnim institucijama o problemu platnog prometa i nemogućnosti otvaranja računa predstavništava BiH firmi u inostranstvu, a zbog neispunjavanja određenih zahtjeva međunarodnih finansijskih institucija i stavljanja BiH na sivu listu FATF-a. Vođene su mnogobrojne promotivne aktivnosti.  Pobrojane aktivnosti predstavljaju samo mali dio aktivnosti Udruženja, a njihova realizacija i uspješnost leži u velikoj snazi Udruženja koje je satkano od velikog broja kompanija metalske i elektro industrije.

U okviru Udruženja metalske i elektro industrije, rade Grupacija namjenske i Grupacija automobilske industrije.

Skupština Udruženja metalske i elektro industrije je jednoglasno izabrala Odbor Udruženja na mandat od četiri godine.

Radi se o firmama: Igman d.d. Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde,  EBI d.o.o. Goražde, Aluminij d.d. Mostar, Prevent CEE d.o.o. Sarajevo, Saraj komerc d.o.o. G. Vakuf – Uskoplje, JET d.o.o. Jelah, Pobjeda d.d. Tešanj, Surtec eurosjaj d.o.o. Konjic, Energoinvest d.d. Sarajevo, MDG Internacional d.o.o. Vogošća, GS - Tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik, Presal Extrusion d.o.o. Široki Brijeg,  PAK-Centar d.o.o. Orašje, ArcelorMittal d.o.o. Zenica, TMD Group d.o.o. Gradačac i  NIHO MOTORS d.o.o. Konjic.

Jednoglasno je izabrana Grupacija namjenske industrije u sastavu: Igman d.d. Konjic, Unis Ginex d.o.o. Goražde, Pretis d.d. Vogošća, BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, Unis Group d.o.o. Ilidža, ZRAK d.d. Sarajevo, Binas d.d. Bugojno, TRZ d.d. Hadžići, Vitezit d.o.o. Vitez, Pobjeda Technology d.o.o. Goražde, AC-Unity d.o.o. Goražde, Koteks d.o.o. Tešanj, Pobjeda Rudet d.d. Goražde, Guma-co d.o.o. Bugojno i Zupčanik d.o.o. Tešanj. Također, izabran je Etički savjet Udruženja u sastavu Sead Gušmirović – Energoinvest d.d. Sarajevo, Sanela Beširević – JET d.o.o. Jelah i Mensur Šaćirović – Pretis d.d. Vogošća.

Nakon izbora organa za mandatni period 2018.-2022. godina, pristupilo se razmatranju i dopuni Plana rada Udruženja za 2019. godinu. Problemi sa kojima se suočavaju privrednici metalskog i elektro sektora FBiH su zaista mnogobrojni, ali ključni leže u velikim fiskalnim i parafiskalnim nametima, problemima sa nedostatkom stručne radne snage i stalnog poskupljenja sirovina i energenata. Skupština je podržala dopunjeni prijedlog Plana aktivnosti Udruženja za 2019. godinu, kao i preporučila Vladi Federacije i drugim nadležnim izvršnim i zakonodavnim organima, da  Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja metalskog i elektro sektora Federacije BiH za period 2018.-2025. godine bude vodilja prilikom izrade Programa rada Vlade FBiH i Ministarstava, čijom realizacijom će se metalski i elektro sektor dovesti u bolji položaj i osigurati njegov dugoročni razvoj.