Porezna uprava FBiH - porezni obveznici u periodu januar – juli 2020. uplatili 2.906.151.300 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

03.08.2020


Broj: 13/04-04-13-8/20-
Datum: 10.08.2020.godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2020. uplatili 2.906.151.300 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2020. godine uplatili 2.906.151.300 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 143.695.177 KM, ili za 4,7 %.

U mjesecu julu 2020.godine je ukupno naplaćeno 459.681.791 KM, što je u odnosu na juni 2020. godine više za 70.087.783 KM ili za 17,9 %.


U strukturi direktnih poreza za period januar –juli 2020. godine:

• porez na dohodak naplaćen je u iznosu 237.664.990 KM,
• porez na dobit naplaćen je u iznosu 213.741.662 KM,
• naknade i takse naplaćene su u iznosu 205.325.567 KM,
• posebne naknade naplaćene su u iznosu 124.222.819 KM,
• porez na imovinu naplaćen je u iznosu 56.364.465 KM,
• novčane kazne naplaćene su u iznosu 26.373.641 KM,
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu 241.208 KM.

U periodu januar – juli 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.039.660.023 KM.


U strukturi doprinosa za period januar – juli 2020. godine naplaćeni su:

doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.136.301.935 KM,
doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 809.022.147 KM;
doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 94.335.941 KM.


Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.07.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 518.046.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i na taj način rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.


Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:
• e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
• SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
• besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
• pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti".


Vaša Porezna uprava Federacije BiH