Poziv kompanijama za davanje prijedloga za izradu Akcionog plana 2019.-2023.godine za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila,odjeće u Federaciji BiH za period 2013.-2023. godina.

09.08.2018
Po osnovu tačke 2. Zaključka Vlade Federacije BiH, V.broj:842/2018, Privredna komora Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavještavaju privredne subjekte iz oblasti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće sa područja Federacije Bosne i Hercegovine da je u toku izrada prijedloga  Akcionog plana 2019-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013.-2023. godina.

Cilj izrade dokumenta je da se istaknu opšte karakteristike i problemi sa kojima se suočava industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te predlože mjere i  aktivnosti koje se trebaju realizirati,  s težnjom konačnog  oporavka ove industrijske grane.

U Akcionom planu biti će  definisani Prioriteti, Mjere  i Aktivnosti (kroz koje će biti definisan njen cilj, mjerljivi indikator za izvršenje, nosilac aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i  institucije odgovorne za implementaciju).

Obzirom da je navedeni dokument  u fazi izrade, neophodno je da u izradu AP 2019-2023. i definisanje budućih aktivnosti djelovanja Stratregije razvoja sektora budu uključeni i oni na koje se odnosi njegova primjena.

Probleme koji ograničavaju razvoj ove industrijske grane, kao i Vaše prijedloge unapređenja poslovnog ambijenta možete dostaviti u pisanoj formi, na memorandumu kompanije koju predstavljate, najkasnije do 15.09.2018.godine,  putem e- maila na adresu:

j.zejnilagic@kfbih.com  (sekretar Udruženja TOKO Privredne komore Federacije BiH) i
senad.zekic@fmeri.gov.ba  (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije),

ili putem faxa na broj: +387 33 217 783

Strategiju razvoja sektora TOKO preuzeti ovdje.
Zaključak Vlade FBiH preuzeti ovdje.
AP 2013-2019. godine preuzeti ovdje.
Tabelarni prikaz Izvještaja AP za 2017.godinu preuzeti ovdje.