Poziv na Javnu raspravu o setu energetskih zakona u Sarajevu i Mostaru

12.08.2022

Na pažnju direktora / vlasnika

PREDMET:   Poziv na javnu raspravu o setu zakona iz energetskog sektora

Poštovani,

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na sjednici 27.07.2022. godine usvojio je set zakona iz energetskog sektora, i to: 1) Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH;  2) Nacrt Zakona o električnoj energiji Federacije BiH i 3) Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao obrađivač seta sektorskih zakona, zaduženo je da u roku od 45 dana održi javnu raspravu o nacrtima ova tri zakona.
S tim u vezi, pozivamo Vas da uzmete učešće u javnoj raspravi koja će se održati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, i to:

•    u Sarajevu, 18.08.2022.god. (četvrtak), od 11 sati (ul. Branislava Đurđeva 10)
i
•    u Mostaru, 22.08.2022.god. (ponedjeljak) od 11 sati (ul. Kneza Domagoja 12)

Javnu raspravu će voditi predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Pismeni i usmeni komentari na nacrte zakona mogu se dati na javnoj raspravi.

Molimo da svoj dolazak potvrdite do 16.08.2022.god., kao i da se izjasnite kojoj od ove dvije rasprave želite prisustvovati. Kontakt osoba je Lejla Sadiković, tel: 033 566 311, email: l.sadikovic@kfbih.com.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH (PDF)
Zakon o elektricnoj energiji FBiH (PDF)
Nacrt zakona obnovljivim izvorima energije (PDF)

S poštovanjem,

Predsjednik
Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš