Poziv uvoznicima i proizvođačima dijelova, uređaja i opreme za vozila u BiH na radni sastanak

02.08.2019
Ministarstvo komunikacija i transporta je 26.03.2019. godine u SG BiH broj 23 objavilo Odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa.

Ovom Odlukom se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i opremu vozila u procesu homologacije tipa, a u Prilogu 5. ove Odluke je Spisak opreme/dijelova za koje se provodi homologacija tipa dijelova.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, u saradnji sa Administrativnim tijelom za poslove homologacije Bosne i Hercegovine (Konzorcijum sastavljen od tri Konzorta: nosilac Konzorcijuma je AD „EIB Internationale" PJ „Centar za motorna vozila" Banja Luka, a članovi su „Institut za saobraćaj i komunikacije" d.o.o. Sarajevo i „Centar motor" d.o.o. Široki Brijeg), poziva sve zainteresirane da uzmu učešće na radnim sastancima.

Prvi sastanak će se održati u Sarajevu, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u ulici Branislava Đurđeva 10, u srijedu, 14.08.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova, a drugi u četvrtak, 15.08. u Banja Luci, u prostorijama Privredne komore RS. Nakon toga će se u saradnji sa vama provesti i završno testiranje informacionog sistema za homologaciju dijelova.

Molimo uvoznike da preduzmu sve potrebne radnje kako bi u trenutku stupanja na snagu Odluke nesmetano nastavili sa poslovnim aktivnostima. Naročito skrećemo pažnju na to da treba obavijestiti poslovne partnere o izmjeni propisa i nastalim promjenama, kako bi vam blagovremeno dostavili homologacijska odobrenja za dijelove po zahtijevanim UNECE pravilnicima.

Molimo da prijave učešća na radnom sastanku u Sarajevu dostavite do 09.08.2019. godine na e-mail: a.softic@kfbih.com.

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa
Obavještenje - homologacija dijelova, uređaja i opreme vozila