Skupština APEOR-a održana 19.06.2019. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH

27.06.2019
Pored članova Udruženja APEOR (proizvođača el. energije iz obnovljivih izvora), sastanku su prisustvovali i predstavnici Operatora za OIEiEK i to direktor Boriša Misirača i Avad Bahto, kao i predstvanik FMERI Halko Balavac, pomoćnik ministra za energiju.

Na početku sastanka, direktor Operatora Misirača, ukratko je opisao aktuelno stanje u instituciji Operator za OIEiEK i pojasnio prisutnima sa kakvim problemima se svakodnevno susreću u radu. Obećao je da će do 27.06.2019. godine Operator izvršiti sve svoje obaveze sukladno važećim ugovorima koje ima zaključene sa nezavisnim proizvođačima električne energije iz obnovljvih izvora energije. Nakon izlaganja direktora Operatora, planove Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po pitanju dugoročnog razvoja obnovljvih izvora u Federaciji BiH, prezentirao je Halko Balavac.Poslije svojih izlaganja, predstavnici Operatora i FMERI su pozdravivši prisutne napustili sastanak, te je zatim održana Skupština Udruženja. Uslijedila je rasprava nakon koje je Skupština usvojila sljedeće zaključke:
1. Postoji objektivna potreba za Udruženjem i u tom smislu potrebno je organizirati skupštinu u drugoj polovini septembra na kojoj će se izvršiti izbor organa upravljanja Udruženja, definirati način finansiranja i pravac djelovanja u narednom periodu, sa čime su svi prisutni saglasni.
2. Uputiti dopis prema Upravnom Odboru Operatora za OIEiEK po pitanju donošenja Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalificirane proizvođače i udio koji će se plaćati iz naknada prikupljenih za podsticaje.
3. Upoznati nadležne institucije koje su odgovorne za sektor obnovljvih izvora energije u Federaciji BiH, sa raspravom i zaključcima sa sastanka.
4. Uputiti dopis prema Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i zatražiti hitno odblokiranje sredstava kako bi Operator za OIEiEK mogao uredno izvršiti obaveze po osnovu važećih Ugovora o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljih izvora energije, bez obzira na interne probleme koji se dešavaju u funkcioniranju Operatora za OIEiEK.
5. Tražiti od Vlade FBiH i FMERI da u što kraćem periodu riješi trenutno stanje u Operatoru za OIEiEK i uredi isto po zakonu.
6. Prije stupanja na snagu Pravilnika o balansiranju bilo bi dobro organizirati seminar u saradnji sa Operatorom za OIEiEK, FMERI, FERK-om i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, na kojem bi se proizvođači upoznali na koji način se vrši obračun i predviđanje troškova balansiranja.
7. Za skupštinu u septembru pripremiti i putem email-a svim prisutnim dostaviti Statut i ostale prateće dokumente Udruženja.