U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održano predavanje "Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte"

05.09.2018
Privredna/Gospodarska komora FBiH i Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH, organizirali su u prostorijama P/GKFBiH dana 05.09.2018. godine, predavanje na temu „Uticaj GDPR na domaće privredne subjekte".

Prisutne je u ime Komore pozdravio predsjednik Mirsad Jašarspahić, koji se zahvalio prisutnima na dolasku i predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH na saradnji. Naglasio je ulogu koju P/G komora FBiH ima u podršci radu privrednih subjekata i njihovom blagovremenom upoznavanju sa aktuelnim zakonskim regulativama i načinom njihove primjene u praksi.

Predavanje o uredbi održala je gospođa Nedžmija Kukričar, stručna savjetnica za inspekcijski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH.

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju sa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ, kao i sa obavezama koje trebaju ispuniti u skladu sa ovim propisom da bi nesmetano poslovali u EU.

Svrha ove Uredbe je ujednačavanje postojećih zakonskih okvira u jedan kompletan set pravila na nivou cijele Europske Unije, a stupila je na snagu 25. maja 2018. godine.
GDPR se primjenjuje na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti firmi sa sjedištem u EU (bez obzira da li se obrada vrši u EU ili ne), ali također i na obradu ličnih podataka vezanu za nuđenje roba ili usluga građanima EU, čak i kada subjekti nemaju sjedište u Uniji.

Veliki odziv predstavnika institucija i kompanija je dokaz njihove zainteresovanosti i opredjeljenosti da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa važećim zakonskim propisima.