O nama

Udruženje Halal Industrije P/G KFBiH osnovano je Odlukom o osnivanju Udruženja broj PKF-HIA09-687/15, dana 24.04.2015.godine.

Članovi Udruženja mogu biti privredni subjekti koji proizvode i pružaju usluge certificirane halal kvalitete.

Za firme koje po mjestu registracije nisu sa područja FBiH, članstvo u ovom Udruženju ne mora biti uslov članstvu P/G Komori FBiH, a prava i obaveze tih članica biće regulisane posebnim aktom. Pristupanje Udruženju je dobrovoljno, a punopravno članstvo se stiče pismenom izjavom o prihvatanju članstva i akata Udruženja. Prava, obaveze i odgovornosti Udruženja utvrđeni su Zakonom o privrednim/gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakonom) i Statutom i Pravilnikom Komore.


back