Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima


Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, osnovano pri Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH 17.12.2015. godine, aktivno se bavi rješavanjem problema ovog sektora, koji su vezani za:

- Poboljšanje poslovnog ambijenta za uvoznike automobila i prodajno-servisne centre u BiH,
- Praćenje i prilagodbu zakonskih direktiva koje se tiču ove oblasti i
- Društvenu odgovornost.


Udruženje u dosadašnjem radu bilježi pozitivne rezultate i ostvaruje uspješnu saradnju sa nadležnim organima vlasti u ostvarenju postavljenih ciljeva.

Sjedište: Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Haris Muratović
E-mail: predsjednik.ozita@kfbih.com

Sekretar Udruženja: Anela Karahasan
E-mail: a.karahasan@kfbih.com
Telefon: 033/566-333
Fax: 033/217-783