Udruženje metalne i elektro industrije – UMEI
Sjedište:
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH - Branislava Đurđeva br.10,  71000 Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Kasim Kotorić, dipl.ing.maš. – POBJEDA D.D. Tešanj

Potpredsjednik Udruženja: Sead Gušmirović, dipl.ing.maš. – ENERGOINVEST D.D. Sarajevo

Sekretar Udruženja: Almin Mališević, dipl.ing.maš.

Telefon: +387 33 566 306

Fax: +387 33 217 783

Email: a.malisevic@kfbih.com


Udruženje svoje djelovanje i rad organizira u skladu sa programskim aktivnostima, koji su rezultat interesa i zahtjeva članova. Osnovni cilj Udruženja je stvaranje uslova za kvalitetnije rješavanje problema u metalnom i elektro sektoru, te stvaranje pretpostavki za unaprjeđenje poslovanja privrednih subjekata na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Udruženje, u okviru svog djelokruga rada, samostalno djeluje prema nadležnim organima izvršne i zakonodavne vlasti, drugim institucijama kao i prema trećim licima, a sve u cilju poboljšanja uslova u kojima posluju privredni subjekti.

Udruženje svoje aktivnosti vodi na području Federacije BiH i usmjerava ih naročito na:

 • Ostvarivanje saradnje sa članovima na prikupljanju informacija vezanih za problematiku poslovanja, u cilju stvaranja boljih ambijentalnih uslova privređivanja,
 • Predlaganje mjera za olakšice u poslovanju članova Udruženja,
 • Usklađivanje međusobnih interesa članova i definiranje zajedničkih interesa i stavova prema državnim i federalnim organima, institucijama i drugim partnerima,
 • Suradnju sa nadležnim državnim i federalnim organima na pripremi i donošenju zakona i drugih propisa i mjera ekonomske politike koji se tiću poslovanja članova Udruženja,
 • Pripremanje i plasiranje poslovnih informacija članovima Udruženja,
 • Pružanje poslovnih i drugih informacija u pripremi investicionih programa i planova,
 • Suradnju sa odgovarajućim službama i stručnjacima u Komori u proučavanju mehanizama privrednog sistema, mjera ekonomske i porezne politike, predlaganje ili učestvovanje u formiranju prijedloga mjera podsticanja efikasnijeg privređivanja i otklanjanja ekonomskih ograničenja za oblast ili granu privrede za koju su obrazovani, u pripremi projekata razvoja i proizvodnje, prestruktuiranje kapaciteta i kapitala, promociji programa isl.,
 • Praćenje, podsticanje i poboljšanje uslova rada i promocija poslovnih rezultata članova,
 • Insistiranju na primjeni kodeksa poslovnog tržišnog ponašanja i morala primjerenog tržišnom gospodarstvu,
 • Ostvarivanju zadataka Komore u okviru javnih ovlasti od interesa za Udruženje,
 • Uz saradnju sa nadležnim državnim i federalnim organima i organizacijama može pokretati inicijative i predlagati mjere ekonomske politike,
 • Obavljanje i drugih poslova koji su u njihovoj nadležnosti na temelju pravila Udruženja, Statuta Komore i Zakona ili poslova koji im povjere organi Komore.
               
Organi Udruženja:                            
› Skupština
› Odbor Udruženja                                        
› Etički savjet


Radna verzija dokumenta "Strategija razvoja metalnog i elektro sektora u Federaciji BiH za period 2015-2025. godina"