Vlada FBiH: Sačiniti program o regresiranju kamata za izvoznike i velika preduzeća

Izvor: Akta.ba 29.01.2021


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije informisalo je Vladu FBiH o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i za velika preduzeća, sa stanjem na 31.12.2020. godine.

Ovo ministarstvo zaduženo je da prati i analizira izvještaje koje dostavlja Razvojna banka FBiH u vezi sa izdanim i odobrenim garancijama ova dva kreditno-garantna programa i o tome izvještava Vladu FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, u saradnji sa Uredom premijera FBiH i Federalnim ministarstvom finansija sačiniti i Vladi na usvajanje dostaviti Program o regresiranju kamata po odobrenom Budžetu za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za ovu namjenu.

Na dan 31.12.2020. godine je na ime garancija iz kreditno-garantnih programa je za sedam izvoznika izdano garancija u ukupnom iznosu od 6.972.500 KM, a za jedno veliko preduzeće 2.000.000 KM. Dakle, riječ je o ukupno izdanim garancijama od 8.972.500 KM.

Istovremeno je za devet izvoznika odobreno još 7.877.500 KM garancija, a za dva velika preduzeća 2.200.000 KM, što ukupno iznosi 10.077.500 KM.

Inače, na osnovu Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, ukupan iznos garancija koje mogu biti izdane po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije iznosi po 100 miliona KM. Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto glavnice, ali ne više od 3.000.000 KM.