Vodič za homologaciju dijelova, uređaja i opreme vozila

29.08.2019
Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je propisano da motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji BiH, kao i njihovi dijelovi, uređaji i oprema, prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama, moraju da odgovaraju propisima u BiH i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u BiH.

Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila propisano je da vozila, dijelovi, uređaji i oprema vozila koji se uvoze u BiH moraju biti podvrgnuti homologaciji u skladu sa odredbama ovog pravilnika i tehničkim specifikacijama da bi mogla biti uvozno ocarinjena, a vozila, dijelovi i uređaji i oprema koji su proizvedeni u BiH moraju biti podvrgnuta utvrđivanju usklađenosti u skladu sa odredbama ovog pravilnika prije stavljanja na tržište ili njihove prve registracije u BiH.

Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa („Sl.glasnik BiH" 23/19) definiše se nivo zahtjeva prema UNECE pravilnicima i EU direktivama. Dijelovi, uređaji i oprema vozila (dijelovi) koji podliježu homologaciji navedeni su u Prilogu 5. ove Odluke.

Homologacija tipova dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH počinje 31.08.2019. godine, u skladu sa Uputstvom o provođenju postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila („Sl. glasnik BiH" br. 56/19).

Napominjemo da 31.08.2019. godine provjera usklađenosti počinje za sljedeće dijelove, uređaje i opremu vozila:
1. uređaji za ograničavanje kretanja djece (tzv. sjedišta za djecu),
2. zaštitne kacige i viziri,
3. sigurnosni trouglovi,
4. posebna upozoravajuća svjetla (rotaciona i ostala posebna upozoravajuća svjetla),
5. table za obilježavanje sporih vozila,
6. table za obilježavanje teških i dugih vozila,
7. retro-reflektujuće konturne oznake,
8. pneumatici.

Da bi se olakšao i ubrzao postupak homologacije dijelova, uređaja i opreme vozila, sačinjen je vodič koji se sastoji od pisanih uputstava i korisnih informacija. Više informacija o postupku homologacije kao i sam Vodič za homologaciju dijelova,  možete preuzeti na web stranici Administrativnog tijela za poslove homologacije Bosne i Hercegovine https://www.homologacija.gov.ba/ .