Skupština


SKUPŠTINA PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
Predsjednica: Ivana Vujević, dipl. iur., GUMA M d.o.o., Mostar
Potpredsjednik: Admir Andelija dipl.el.ing., JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d., Sarajevo

R.br

Naziv privrednog društva

LOGO

Mjesto sjedišta

1.

GUMA M d.o.o. – Ivana Vujević - Predsjednica

Mostar

2.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Admir Andelija dipl.el.ing. – Potpredsjednik

Sarajevo

3.

JP NACIONALNI PARK UNA

Bihać

4.

A.D.S.I. MONTAŽA d.o.o.

Velika Kladuša

5.

SANI-GLOBAL d.o.o. Bihać

Bihać

6.

WWT d.o.o. Bihać

Bihać

7.

URIJE-GP d.o.o.

Bihać

8.

SEJDIĆ-COMMERCE d.o.o.

Odžak

9.

DINOZA d.o.o.

Orašje

10.

POINT d.o.o.

Orašje

11.

KOTURIĆ-TONI d.o.o.

Domaljevac-Šamac

12.

DELING d.o.o.

Tuzla

13.

SUPFINA d.o.o.

Gradačac

14.

RMU BANOVIĆI d.d.

Banovići

15.

SISECAM SODA

Lukavac

16.

PAVIĆ-KOMERC d.o.o.

Mramor -Tuzla

17.

ALMY d.o.o.

Zenica

18.

ARCELORMITTAL

Zenica

19.

IVEX d.o.o.

Usora

20.

TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.

Kakanj

21.

AS HOLDING d.o.o.

Tešanj

22.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ d.o.o.

Kakanj

23.

MPI MLIN USTIKOLINA

Ustikolina

24.

JP BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME d.o.o.

Goražde

25.

POBJEDA RUDET d.d.

Goražde

26.

AGROPODRINJE ZZ Goražde

Goražde

27.

TOM d.d.

Gornji Vakuf-Uskoplje

28.

SARAJ KOMERC d.o.o.

G. Vakuf - Uskoplje

29.

RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d.

Jajce

30.

TAMEX d.o.o.

Kaćuni - Busovača

31.

ORMAN d.o.o.

Kiseljak

32.

PRIVREDNO DRUŠTVO IGMAN d.d. KONJIC

Konjic

33.

MINIPEX export/import d.o.o.

Mostar

34.

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar

Mostar

35.

JP AUTOCESTE F BIH d.o.o.

Mostar

36.

OIL-AC d.o.o. MOSTAR

Mostar

37.

ROING d.o.o.

Ljubuški

38.

NAMEX d.o.o.

Široki Brijeg

39.

VOKEL d.o.o.

Posušje

40.

A3 d.o.o.

Široki Brijeg

41.

ENERGOINVEST d.d.

Sarajevo

42.

LUTRIJA BiH d.o.o.

Sarajevo

43.

BH POŠTA d.d.

Sarajevo

44.

ADDIKO BANK d.d.

Sarajevo

45.

ASA HOLDING

Sarajevo

46.

PORSCHE BH d.o.o.

Sarajevo

47.

BEM d.o.o.

Kupres

48.

EKO SIR PUĐA d.o.o.

Livno

49.

PAVIĆ d.o.o.

Livno

50.

JP HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o.

Kupres