Search

Sektor za ekonomske i pravne poslove

Sektor za ekonomske i pravne poslove obavlja poslove putem:

Službe za ekonomske poslove i Službe za pravne, kadrovske i opće poslove.

Sektor za ekonomske i pravne poslove ima sljedeći djelokrug poslova:

 • obavlja ekonomsko finansijske, knjigovodstvene, spoljnotrgovinske i komercijalne poslove.
 • učestvuje u izradi planova rada i poslovanja, programa razvoja i analizira njihovo ostvarivanje,
 • planira, organizuje i prati novčane tijekove,
 • predlaže prati i analizira uređivanje ekonomskih odnosa i sistema raspodjele u Komori
 • evidentira sve poslovne promjene i vrši izradu bilanca Komore i računovodstvenih iskaza.
 • koordinira poslove nabave za potrebe Komore,
 • ostvaruje usku suradnju sa ostalim organizacionim dijelovima Komore i drugim organizacijama, institucijama i osobama u cilju izvršenja poslova iz svog djelokruga.

Sektor takođe obavlja pravne, kadrovske i opće poslove Komore :

 • sudjeluje u poslovima pripreme ugovora na zahtjev drugih organizacionih jedinica Komore;
 • priprema prijedloge normativnih, općih i drugih akata iz svoje oblasti i učestvuje u izradi prijedloga akata iz drugih oblasti u Komori
 • zastupa po ovlašćenju predsjednika i potpredsjednika pred pravosudnim, upravnim i drugim organima,
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine Komore
 • vrši koordinaciju i daje upute rada iz svoje oblasti prema dijelovima Komore
 • pruža pravnu pomoć u vidu tumačenja zakonskih normi, općih akata, uputstava, naloga i lično,
 • davanje pravnih mišljenja na ugovore koje pripremaju druge organizacione jedinice u Komori
 • daje pravnih mišljenja, priprema pravne forme zakona, pravilnika i drugih akata gdje su nosioci druge organizacione jedinice Komore,
 • sudjeluje u komisijama formiranim za poslove iz djelokruga rada ostalih sektora
 • pruža pravnu pomoći dijelovima Komore po njihovom zahtjevu i za poslove iz njihovog djelokruga,
 • rješava imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na nekretnine Komore a u suradnji sa dijelovima Komore
 • obavlja kadrovske i administrativne poslove
 • priprema normativne i opće akate iz oblasti radnih odnosa i organizacije rada,

Direktor sektora
Mia Galić Glamuzina
Tel: +387 36 446 063
Fax: +387 36 333 966
e-mail: m.glamuzina@kfbih.com