Centar za javna ovlaštenja

OVLAŠTENJA:

 
  • Raspodjela kontingenta detašmana u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kojim se privrednim /gospodarskim društvima Federacije BiH omogućava rad u SR Njemačkoj, u skladu sa JAVNIM KONKURSOM/NATJEČAJEM za dodjelu detašamana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2023./2024.godini

1.1 u skladu s odobrenom kvotom gospodarskim društvima ovjeravati ugovore, te za iste   izdavati Suglasnost

1.2  kontrolirati, te pratiti realizaciju odobrenih kvota

1.3  sazivati radne sastanke Komisije

1.4 kontinuirano raditi na uklanjanju problema  vezanih za rezerviranje termina u ambasadi Njemačke u  Sarajevu, pri izdavanje ulaznih viza detaširanih radnika

1.5  pomoći pri rješavanju pri dobivanju obrazaca BH1 i BH6

1.6  pomoći pri otvaranju računa podružnica

1.7  poduzimati aktivnosti u smislu poboljšanja iskorištenosti ukupne kvote detašmana

1.8  kontinuirana komunikacija s nadležnim institucijama BiH

1.9 obilazak poduzeća koja koriste detašmane i učlanjivanje istih u Komoru

  • Aktivnosti vezane za detašmansku 2024./2025.godinu

Temeljem odluka nadležnih organa BiH, Centar u okviru svojih nadležnosti obavlja  stručne, administrativne i tehničke poslove u pripremi javnog oglasa, te provodi od strane nadležnih institucija propisanu proceduru raspodjele/preraspodjele  za detašmansku godinu 2024./2025. godinu

  • Aktivnosti koje se odnose na stjecanje novih izvornih ili prenesenih ovlaštenja

Voditelj Centra
Frano Čuvalo, ing.,
Tel: +387 36 332 965, Mob: + 387 63 311 884
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com