Udruženje za elektromobilnost
Sjedište: Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Predsjednica Udruženja: dr. sci. oecc Suada Penava, dipl.ing.el.

Potpredsjednici Udruženja: doc. dr. sc. Drago Bago, dipl.ing.el. i Samid Ahmatović, dipl.oec

Sekretar Udruženja: Anela Karahasan
Telefon: 033 566-333
Fax: 033 217-783
Email: a.karahasan@kfbih.com