Search

Društveno odgovorno poslovanje kao temelj privrednog i društvenog razvoja

Cilj nedavno održane konferencije „OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i konsultantske kompanije nLogic Advisory, bio je kreiranje zaključaka koji će predstavljati temelj za buduće djelovanje u rješavanju pomenute problematike.

U sklopu konferencije održan je panel „Otpadne vode i uticaj na čovjeka i okoliš“, čiji su učesnici bili: Atif Hodžić, AD HARBI d.o.o.; Nermin Taletović, Adriatic Metals; Adnan Hodžić, Remote d.o.o.; i Sendžana Muslić, P/G K FBiH. Moderator ovog stručnog panela bio je prof.dr. Samir Đug, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Tokom panela razgovaralo se o širokom spektru čovjekovih aktivnosti na okoliš koje su opsežne i raznolike i uključuju često vrlo negativne pritiske na ekosisteme, biološku raznolikost, klimu, kvalitetu zraka i vode. Ovi utjecaji proizlaze iz aktivnosti povezanih sa rastom ljudske populacije, industrijalizacijom, poljoprivredom, urbanizacijom i iskorištavanjem resursa. Otpadne vode, koje uključuju komunalnu kanalizaciju, industrijske otpadne vode i poljoprivredne otpadne vode, mogu imati značajan negativan utjecaj na okoliš ako se njima ne upravlja na odgovarajući način.

Rudarska industrija može imati značajan i raznolik utjecaj na okoliš, a posebno na vodne resurse, kako površinske (rijeke, jezera i potoci) tako i podzemne vode. Ovi uticaji proizlaze iz vađenja minerala, prerade ruda i odlaganja otpadnih materijala. Ozbiljnost ovih utjecaja ovisi o brojnim faktorima kao što su vrsta rudarstva, minerali koji se vade i efikasnost praksi upravljanja okolišem. Za ublažavanje ovih uticaja ključne su odgovorne rudarske prakse, pravilno upravljanje otpadom i primjena ekoloških propisa. Održivi pristupi rudarstvu koji daju prioritet očuvanju vode, sprječavanju zagađenja i angažmanu zajednice mogu pomoći u smanjenju negativnih učinaka rudarstva na vodne resurse. Osim toga, kontinuirani nadzor i prilagodljive strategije upravljanja ključni su za rješavanje i ublažavanje utjecaja na okoliš tijekom životnog ciklusa rudarskih operacija. Dobar primjer za integraciju ekološki i društveno odgovornih praksi u poslovnu strategiju je poslovanje kompanije Adriatic Metals u Bosni i Hercegovini. Ovakav pristup, koji se često naziva korporativna društvena odgovornost (CSR) ili održiva poslovna praksa, nadilazi puko pridržavanje propisa i odražava predanost etičkim, društvenim i ekološkim pitanjima čemu je ova kompanija posvećena. Potrošači inače sve više preferiraju tvrtke koje pokazuju predanost održivosti i društvenoj odgovornosti. Usvajanje ekološki i društveno odgovornih praksi može poboljšati ugled kompanije, izgraditi povjerenje i stvoriti pozitivan imidž. Integracija odgovornih praksi pomaže u ublažavanju različitih rizika, uključujući rizike povezane sa nedostatkom resursa ili utjecajem na okoliš. Svakako da su u procesu donošenja odluka i razvojnih startegija kvalitetni i naučno zasnovani podaci od ključnog značaja. Ovdje značajnu ulogu mogu imati mladi ekolozi, naučnici koji u savremenom društvu donose nove perspektive i daju vrijedne doprinose ovom području. Njihovi stavovi oblikovani su kombinacijom formalnog obrazovanja, istraživačkog iskustva, tehnološkog napretka i povećane svijesti o globalnim izazovima. Ekolozi prepoznaju međusobnu povezanost ekosistema sa društvenim, ekonomskim i političkim faktorima. Prihvatanjem interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema vezanih za okoliš, sarađuju sa stručnjacima iz različitih područja kako bi se pozabavili složenim pitanjima zaštite okoliša. Odrastajući u digitalnom dobu, mladi naučnici se koriste savremenim tehnologijama za prikupljanje podataka, analizu i komunikaciju, kao što su daljinska detekcija, GIS (Geografski informacijski sistem) i modeliranje podataka kako bi poboljšali svoja ekološka istraživanja.

Samo na ovaj način je moguće dostići i ostvariti principe uravnoteženog razvoja kojima teži Bosna i Hercegovina. Očuvanje kvalitetnog okoliša treba da omogući dalji ekonomski razvoj naše zemlje uz osiguranje kvalitetnih resursa i okoliša i za buduće generacije.