Search

Izrada Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u F BiH za period 2024-2033. godine

Kako nalažu Direktive i dokumenti EU kao što su EU Zeleni plan za postizanje klimatske neutralnosti, UN
SDG ciljevi, Zelena agenda za Zapadni Balkan, te Strategija EU za održive i kružne tekstilne proizvode
(eng. “EU strategy for sustainable and circular textiles”) koja je usvojena u martu 2022. od strane
Europske komisije, sektor tekstilne i kožarskoprerađivačke industrije u narednim godinama zasigurno će
proći kroz određene promjene.

P/G K FBiH prethodno je uputila inicijativu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije –
FMERI za izradu novog strateškog dokumenta koji će biti usklađen sa navedenim dokumentima kao i
strateškim dokumentima razvoja Federacije BiH kako bi se definisale određene smjernice i preporuke za
dalji razvoj ovog sektora.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na inicijativu resornog ministarstva donijela je Odluku za izradu
Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u F BiH za period 2024-2033. godine, čiji će
nosilac biti FMERI u partnerstvu sa P/G K FBiH.

U skladu sa time, a na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije BiH je na 12. sjednici od 31.
avgusta 2023. imenovala Radnu grupu za izradu Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i
obuće u FBiH za period 2024 – 2033. godina koju čine predstavnici: Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije, Privredne/Gospodarske komore FBiH, Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Udruženja poslodavaca FBiH, te
UNDP-a.

Vlada FBiH je na 13. sjednici održanoj 7. septembra 2023. godine usvojila i Konačni izvještaj o
implementaciji „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH“ za period
2013-2023. godina, te konstatovala da je ovaj dokument implementiran, te da je poslužio kao strateški
dokument po kojem je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije radilo na rješavanju
problema u ovoj industrijskoj grani. Ovaj izvještaj upućen je Parlamentu FBiH radi informisanja.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
bili su nosioci izrade „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH“ za
period 2013-2023. godina, kao i pratećih Akcionih planova po osnovu kojih su bili i implementatori
određenih aktivnosti u tom razdoblju.