Kreditna sredstva 2023

Predmet: Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu, dostavlja se –

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na 10. sjednici, održanoj 02.08.2023. godine, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/23). Donošenjem ove Odluke, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu, na web stranici Ministarsiva (“Siužbene novine Federacije BiH”, broj 65/23). Napominjemo da se Javni poziv, zajedno sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu može preuzeti sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije:  www.fmeri.gov.ba

Odluke

1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu

Program

1. Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu

Javni poziv

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu

Izjave

1. Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima