Search

Novi ciklus usavršavanja članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programom usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čije je održavanje planirano

 

u Sarajevu od 19.01. do 03.02.2024. godine

 

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 08.01.2024. godine dostave prijavu za usavršavanje, koja sadrži:

– prijavni upitnik,
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija),
– izjavu o učešću.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

ili

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
ul. Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj”.

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com

Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com