OBAVJEŠTENJE O NOVOJ DIGITALNOJ USLUZI JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava poslovnu zajednicu da je JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo implementirala prvu digitalnu uslugu koja je u ponudi u 2024. godini. Radi
se o projektu PKI infrastrukture koji je usklađen sa eIDAS standardima EU, na osnovu čega je JP
BH Pošta d.o.o. Sarajevo upisana u Registar ovjeritelja u BiH pri Ministarstvu za komunikacije i
promet BiH.

Ostvarivanjem ovog statusa JP BH Pošta je stekla pravo na izdavanje kvalifikovane elektronske
potvrde (digitalnog certifikata) čija upotreba ima vrijednost vlastoručnog potpisa u izvršavanju
pravnih radnji.

Kvalifikovana elektronska potvrda izdata od strane Ovjerioca JP BH Pošta u ovom trenutku
može se koristiti u sljedećim slučajevima:

• samostalno potpisivanje .pdf dokumenta upotrebom npr. aplikacije Acrobat Reader
• samostalno potpisivanje Microsoft Office dokumenta (word, excel, outlook…)
• potpisivanje .xml datoteke za podnošenje PDV prijave u okviru aplikacije ePDV Uprave za
indirektno/neizravno oporezivanje BiH
• u okviru USAID projekata e-Uprave u lokalnim organima vlasti.

Osim gore navedenih namjena JP BH Pošta sprovodi i aktivnosti na pravovremenom
testiranju upotrebe digitalnog certifikata u projektima čiji je razvoj u toku:

• Federalna porezna uprava (aplikacije nPIS, eJS…)
• UNDP za potrebe administracije Kantona Sarajevo
• MUP Srednjebosanskog kantona (aplikacija eGrađanin)

U usporedbi sa certifikatima drugih ovjerilaca, prednosti digitalnog certifikata koji
izdaje Ovjerilac JP BH Pošta su sljedeće:

• u prosjeku niža cijena,
• certifikat se izdaje u formi QSCD usb tokena za koji nije potreban dodatni čitač na računaru,
koristi se poput usb stika za pohranu podataka,
• zahtjev se trenutno može podnijeti u kantonalnim centrima u kojima JP BH Pošta pruža
poštanske usluge kao i u Brčko distriktu, gdje se i preuzima uređaj na kojem je digitalni
certifikat.

Pozivamo privredne subjekte da korište novu digitalnu uslugu izdavanja
kvalifikovane elektronske potvrde, što će im u velikoj mjeri pojednostaviti poslovanje.
Sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici: www.posta.ba/e-Potpis

Dodatne informacije o kvalifikovana elektronskoj potvrdi