Održana Prva radionica za izradu nacrta Akcionog plana za Federaciju BiH programa Garancije za mlade

Privredna/Gospodarska komora Federacije je uzela učešće u Prvoj radionici programa  Garancije za mlade u Bosni i Hercegovini za Federaciju Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja nacrta Akcionog plana Garancije za mlade, koja se održala u Vitezu 30. i 31. 10. 2023. godine.

Radionica je podržana tehničkom i stručnom pomoći Međunarodne organizacije rada ( ILO ) i predstavnika delegacije Evropske unije uz koordinaciju predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Garanciju za mlade provode sve države članice Europske unije, svaka na svoj način i prema potrebama mladih svake države članice. Garancija za mlade predstavlja zajednički trud EU da aktivira velik potencijal koji imaju mladi na tržištu rada tako da im pomogne steći vještine potrebne poslodavcima na tržištu rada i potakne zapošljavanje mladih, posebno stjecanjem prvog radnog iskustva.

Garancija za mlade je prepoznata u Strategiji zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. – 2030. godine kao potpuno novi model zapošljavanja mladih koji izlaze iz sustava obrazovanja i onih koji su ostali bez zaposlenja. Cilj Garancije za mlade je smanjiti nezaposlenost i neaktivnost mladih. Mladi koji uđu u proces Garancije za mlade, imaju više mogućnosti kao što su zapošljavanje, kontinuirano osposobljavanje, praksu ili pripravnički staž. Garancija za mlade uključuje i pronalazak posla u roku od 4 mjeseca od dana prijave na evidenciju nezaposlenih.

U  Strategiji je prepoznat i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih, te kroz ovaj zakon će se nastojati napraviti reforma zavoda i službi za zapošljavanje, kako bi se poboljšala evidencija i razdvajanje aktivnih i pasivnih tražitelja posla.

Kao pilot općine su izabrane Visoko i Čitluk što je osnovni uvjet za izradu Akcionog plana Garancije za mlade, koji bi se proširio na ostale sredine Federacije Bosne i Hercegovine.

Na radionici su predstavnici Ekspertne grupe pilot projekta upoznati sa politikama relevantnim za Garanciju za mlade kroz mapiranje, rane intervencije, dosezanja ( outreach ), pripremanje i pružanje usluga u Garanciji za mlade, kvalitetne ponude i sam monitoring i provedbeni aranžmani na kraju ovog procesa. Dogovoreni su početni koraci i smjernice u daljnjoj provedbi pilot projekta.