OGLAS o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Na temelju članka 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21) Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH objavljuje

 

O G L A S

o održavanju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

 

Pismeni dio stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 06.05.2023. godine.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se najkasnije sedam dana od dana održavanja pismenog dijela ispita.

Kandidati koji ispune uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita biti će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita

 

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

1.SSS – najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

2.prebivalište u Bosni i Hercegovini

 

Troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 600,00 KM snosi kandidat.

 

Prijave za pristupanje stručnom ispitu podnose se na obrascu PRIJAVA za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Uz prijavu za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti:

dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (prilaže se ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj školi),

dokaz o prebivalištu u BiH ( prilaže se potvrda CIPS-a)

dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita – original uplatnica za troškove stručnog ispita

 

Instrukcija za plaćanje troškova stručnog ispita:

Svrha uplate: naknada za polaganja stručnog ispita

Primatelj: P/G Komora F BiH

Broj računa kod SPARKASSE BANK: 1995320050122567

 

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 28.04.2023.godine.

Prijave se podnose se na e-mail j.topic@kfbih.com, uz obavezno dostavljanje prijave sa potrebnom dokumentacijom putem pošte na adresu: Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Kneza Domagoja br. 12. 88000 Mostar s naznakom ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve informacije vezane za polaganje stručnog ispita kandidati mogu dobiti od kontakt osoba:

Josipa Topić036 446 065; 063 021 181

Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

 

Mostar, 13.04.2023.godine