Search

‘Poziv na konsultacije – Prednacrt Zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo’ s vama

Privredna/Gospodarska komora FBiH obavjestava da je Ministarstvo pravde i uprave Kantona
Sarajevo je pripremilo i na svojoj web stranici objavilo

Prednacrt Zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo.

Pozivamo zainteresovane da uzmu učešće u konsultacijama, odnosno da svoje primjedbe,
prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst Prednacrta zakona dostavite najkasnije do
15.12.2023.godine, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo , na e-mail adrese: http://irma.sejtanic@mpu.ks.gov.ba i dino.mesic@mpu.ks.gov.ba ili putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1 Sarajevo.

Materijal možete preuzeti na web stranici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo: https://mpu.ks.gov.ba

Prema ranijim najavama Ministarstva, Zakon je pretpostavka za sveobuhvatnu digitalnu
transformaciju javnog sektora u Kantonu Sarajevo i bazira se na principima digital by default i
međuinstitucionalne interoperabilnosti.

Zakon će biti i podloga za rad digitalnog e-portala Kantona Sarajevo, kao centralnog mjesta za
pružanje usluga građanima elektronskim putem, na čijoj realizaciji već radi Zavod za informatiku i
statistiku Kantona Sarajevo, u saradnji sa Projektom UNDP-a. Digitalna transformacija.

Dopis poziva :

https://mpu.ks.gov.ba/sites/mpu.ks.gov.ba/files/prednacrt-zakona-o-elektronskom-upravljanju-u-kantonu-sarajevo-poziv-na_konsultacije.pdf