Poziv za učešće na informativnim sesijama u sklopu projekta “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“

APLIKACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA TEHNIČKU ASISTENCIJU U OBLASTI RAZVOJA KAPACITETA I PRIPREME POSLOVNIH PLANOVA, STUDIJA IZVODLJIVOSTI I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKIH ZAJEDNICA

Projekat “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“ je
odobren od njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a
implementira ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u
saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO). CAET
pomaže BiH u njenim naporima da energetsku tranziciju učini održivom i ispuni obaveze
zemlje prema Ugovoru o energetskoj zajednici.

Kako bi promovisao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, CAET će biti fokusiran na
podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u razvoju projekata u okviru koncepta
energetske zajednice (EZ): zajednice obnovljive energije (ZOE) i građanske energetske
zajednice (GEZ). U skladu sa ovim planovima, CAET objavljuje poziv za učešće na
informativnim sesijama na kojima će biti predstavljeni elementi planirane tehničke asistencije
GIZ-a.

Tehnička asistencija GIZ-a će uključivati razvoj kapaciteta i pripremu poslovnih planova,
studija izvodljivosti i projektne dokumentacije (idejnog ili glavnog projekta) za projekte
energetske zajednice koji su planirani za razvoj ili su u fazi razvoja. Poziv je otvoren za JLS.

ZOE je pravno lice osnovano sa ciljem da koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju
električne energije prvenstveno za zadovoljavanje energetskih potreba svojih članova.
Istovremeno, članovi ZOE mogu biti fizička i pravna lica, javna preduzeća i ustanove,
uključujući JLS. Malo i srednje preduzeće može biti član ZOE, pod uslovom da proizvodnja
električne energije iz obnovljivih izvora nije njegova osnovna djelatnost.

GEZ je pravno lice osnovano s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju
električne i toplotne energije za zadovoljavanje energetskih potreba svojih članova, za
pružanje energetskih usluga ili usluga punjenja električnih vozila ili pružanje drugih
energetskih usluga svojim članovima. Članovi GEZ-a mogu biti fizička lica, JLS ili mala
preduzeća.

Nakon održavanja informativnih sesija, GIZ će objaviti javni poziv za prikupljanje prijava od
JLS sa projektnim idejama energetskih zajednica. JLS koje uđu u uži izbor će biti
kontaktirane i pozvane da razgovaraju o sadržaju svojih projektnih ideja. Intervju će
rezultirati odabirom osam (8) projektnih ideja energetskih zajednica za koje će GIZ pružiti
tehničku asistenciju u razvoju kapaciteta i pripremi poslovnih planova, studija izvodljivosti i
projektne dokumentacije (idejna ili glavna projektna dokumentacija). Poslovni planovi, studije
izvodljivosti i projektna dokumentacija poslužiće nosiocima projektne ideje za definisanje
pravaca razvoja i implementacije ideje.

Osnovni kriteriji za odabir JLS, koji će dobiti tehničku asistenciju su naredni:

(1) JLS provode ili finaliziraju proces pripreme Akcionog plana održivog upravljanja
energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP),

(2) Idejni koncept projekta energetske zajednice: (a) doprinosi korištenju obnovljivih izvora
energije za proizvodnju električne i toplotne energije radi zadovoljavanja energetskih potreba
članova energetske zajednice, (b) osigurava pogodnosti za članove energetske zajednice i
lokalnu zajednicu.

Termini održavanja informativnih sesija su:

– Online sesija putem MS Teamsa u terminu 15.03.2024. godine. Link će biti
dostavljen svim prijavljenim učesnicima.

19.03.2024., Privredna komora Republike Srpske, Branka Ćopića 6, 78000 Banja
Luka, sa početkom u 10:00.

– 20.03.2024., Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Trg Maršala Tita b.b.,77000
Bihać, sa početkom u 10:00.

– 26.03.2024., Hotel Integra, Trg Travunije 1, 89000 Trebinje, sa početkom u 10:00.

– 02.04.2024., Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, Mehmedalije Tarabara
15, 72000 Zenica, sa početkom u 10:00.

– 08.04.2024., Privredna komora Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Cvijete Zuzorić
bb, 76100 Brčko distrikt BiH, sa početkom u 10:00.

Zainteresovani učesnici svoje prijave za učešće na informativnim sesijama mogu poslati na  e-mailove:

– Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine: a.hodzic@kfbih.com  i a.karahasan@kfbih.com;

– Privredna komora Republike Srpske: boskob@komorars.banikolinad@komorars.ba;

– Privredna komora Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine: pkomora.bd@gmail.com i  nevenka.pkbd@gmail.com.

Rok za prijave je 14.03.2024. Registrovani učesnici će biti obavješteni na vrijeme o finalnoj
agendi informativnih sesija. Preliminarne agende informativnih sesija možete preuzeti
OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Minela Isaković, minela.isakovic@giz.de,
062 126 275.