Poziv za učešće u projektu “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”

POZIV JE OTVOREN DO 25. AVGUSTA 2023. GODINE!
Referentni broj: EUWP2 2.2.

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor
javnih i privatnih privrednih subjekata  za učešće u projektu „Međusektorsko partnerstvo za
ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

Više informacija o javnom pozivu na linku:

https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/08/Javni-poziv-privrednim-subjektima-1.pdf

POZADINA PROBLEMA

Ravnopravnost žena i muškaraca je temeljna vrijednost, cilj i pokretač ekonomskog rasta
Evropske unije.  Ne samo u pravnim dokumentima, već i u svim aktivnostima, Evropska unija
nastoji promovisati ravnopravnost muškaraca i žena. U skladu sa politikom proširenja, od
zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja očekuje se da se prije pristupanja EU u
potpunosti usklade s pravnom stečevinom i standardima EU i u području socijalne politike i
zapošljavanja. Iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) EU pruža i finansijsku potporu za
poticanje kvalitetnog zapošljavanja te podupire djelotvorno izvršenje pravila i standarda u
području radnog prava širom regije.

U Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu navodi se, između ostalog, da zakoni o radu,
koji su na snazi na nivou entiteta i u Brčko distriktu, i koji se primjenjuju na sve zaposlene, osim
na državne službenike, garantuju minimalan nivo zaštite prava zaposlenih, i naglašava da, kako
bi se u potpunosti ispunili standardi EU, pravni okvir zahtijeva daljnje poboljšanje,
posebno u pogledu zaštite radnika_ica od diskriminacije. Pored toga, navodi se da se
Zakoni o radu ne provode na odgovarajući način, posebno kada je riječ o socijalnom
dijalogu, zaštiti radnika_ice i inspekciji rada.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca),
njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže. Agencija za ravnopravnost spolova BiH
navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se
procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri
zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći.
Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu. Žene se na tržištu
rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno
uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu
institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni
subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od
diskriminacije a kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ JAVNOG POZIVA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025.) je doprinijeti smanjenju
diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i
jačajući proces EU integracija.

Više informacija o javnom pozivu na linku:

https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/08/Javni-poziv-privrednim-subjektima-1.pdf

METODA PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Svi zainteresovani prijavitelji popunjavaju Obrazac na gorenavedenom google form linku te
dostavljaju potrebnu dokumentaciju (Saglasnost i Kopiju ID/JIB) na slijedeću e mail adresu: fondacija.lara@gmail.com sa obaveznim naslovom “Prijava po Ref broju EUWP2 2.2.”Prijava će biti smatrana kompletnom.

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije 25.08.2023. godine do kraja dana.

Za sve upite kontaktirajte fondacija.lara@gmail.com ili infohouse@infohouse.ba.