Search

PRIVREDNA KOMORA FEDERACIJE UČESTVOVALA NA PRIPREMNOM SATANKU PROJEKTA BUILD SKILLS ACADEMY

Potpredsjedni P/G komore FBiH,  Mirsad Jašarspahić je uzeo učešće na  početnom sastanku projekta “ Akademija za tranzicione vještine u građevinarskom okruženju” (BuildSkils Academy) finansiranom u okviru programa Erasmus+,  sufinansiranog od strane Europske unije, čime je i zvanično obilježen početak ovog projekta.

Projekat je zvanično započeo 01.06.2023.godine sa ukupnim budžetom od 3.938.490,00 EUR-a.

Koordinatr projekta je “Cleantech Bulgaria”, zajedno sa Konfederacijom poslodavaca I industrijalaca u Bugarskoj te kompanijom  “Kvalifikacija građevinarstva” koja je pod okriljem Komore građevinarstva u Bugarskoj.

Konzorcij okuplja 17 partnera iz 10 evropskih zemalja, koji će zajedno raditi na ostvarenju glavnog cilja projekta – stvaranja panevropskog okvira i šeme za certifikaciju i nadogradnju znanja i vještina za tzv. „blizanačku“ tranziciju ( zeleno i digitalno) sa fokusom na građevinski sektor. Važnu ulogu u projektu imaju organizacije koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, a njihov glavni zadatak će biti ažuriranje i prilagođavanje usluga koje se nude novim potrebama u oblasti zelenih i digitalnih vještina.

U okviru projekta biće pripremljena BuildEnrichedSkills metodologija za promovisanje ponude obuke u vezi sa stvarnim potrebama tržišta rada pri primeni pristupa „celoživotnog učenja“, uključeno kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Također će biti razvijena procedura za podršku centrima za stručno obrazovanje i obuku kako bi se potaknula brza adaptacija radne snage na dvostruku zelenu i digitalnu tranziciju. Drugi vodeći cilj je stvaranje sertifikacionog okvira za priznavanje vještina i kompetencija koje odgovaraju potrebama blizanačke tranzicije, koji će služiti kao referenca na globalnom nivou za unapređenje i sertifikaciju usluga SOO.

Rezultati postignuti projektom će se prenijeti na 12 pilot projekata u 6 zemalja, koji će uključivati ​​300 pripravnika i dostići 100 pružalaca stručne obuke, 1 000 kompanija i 20 organizacija na evropskom nivou u oblasti građevinskih vještina čime će se ostvariti najmanje 100 saradnje između VET-a i industrije.