Projekat EU4Energy i Komora Federacije BiH nastavljaju i učvršćuju saradnju

Voditelji Projekta EU4Energy posjetili su 27.12.2023. godine Privrednu/Gospodarsku komoru Federacije BiH, gdje ih je primio predsjednik Mirsad Jašarspahić sa saradnicima.

Voditelj Projekta Zoran Bogunović (senior ekspert) predstavio je ukratko ciljeve Projekta EU4Energy, čije su glavne aktivnosti usmjerene na unapređenje energetske i klimatske politike u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na tehničku podršku u usklađivanju domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa zakonodavstvom Evropske unije.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena mjerama za intenziviranje ovih aktivnosti. Predstavnici Komore FBiH izrazili su interes da se saradnja proširi i na druge oblasti privrede osim energije i klime, jer bi to svakako bio poticaj cjelokupnom razvoju privrede u našoj zemlji.

Nakon prezentiranja sektora u kojima bi se mogla ostvariti saradnja, dogovoreno je da Komora FBiH predloži Projektu EU4Energy teme i aktivnosti za koje smatra da su naijinteresantnije za firme – članice Komore, čime bi se uspostavila i dugoročnija saradnja sa Projektom EU4Energy, pojačale aktivnosti na zajedničkim projektima koje finansiraju EU fondovi te podstakle nove investicije.

Zaključeno je i da bi kao jedan od prepoznatih stakeholdera u tom procesu, Privredna/Gospodarska komora FBiH kroz realizaciju infrastrukturnih i energetskih projekata imala višestruke benefite, uz konkretne rezultate i proizvode domaćih firmi, a u tim aktivnostima učestvovali bi i domaći ljudski i materijalni resursi. Tu se misli na informisanje privrednih subjekata o predstojećim obavezama sa aspekta čiste zelene energije, energijske tranzicije, pravedne tranzicije kao i mogućnostima uključivanja u projekte i povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova za provođenje tranzicijskih projekata; kao i radionice na temu novih poslovnih modela koji proizilaze iz potreba pravedne tranzicije i seta novousvojenih el.en. zakona.

Imajući u vidu da nije ostalo puno vremena do 1.1.2026. godine kada će doći do primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika (CBAM), koji donosi porez koji će se naplaćivati na: električnu energiju, aluminij, cement, đubrivo, vodik, željezo i čelik koji će se izvoziti u EU, važno je u ovom prelaznom periodu uspostaviti potrebnu legislativu i zaštiti privredu od plaćanja poreza i smanjenja konkurentnosti.