U Sarajevu održan seminar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

Sarajevo, 31. juli 2023. – Danas je u Sarajevu, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije
Bosne i Hercegovine i Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „EU
podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, koji finansira Evropska unija, održan seminar
„Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“. Ovo je prvi u nizu seminara koje će Institut, u saradnji
sa privrednim/gospodarskim komorama, u dolazećem periodu besplatno održati za privredne subjekte,
organizacije za podršku biznisu, kao i sve one koji su profesionalno zainteresirani za ovo pitanje.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često i najvrednija imovina kompanije koju je
potrebno kontinuirano unapređivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu
značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o
važnosti njegove zaštite, na seminaru su prezentirane tematske cjeline koje se odnose na patente,
žigove i industrijski dizajn, te na uslugu pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za
intelektualno vlasništvo BiH odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

„Želio bih naglasiti da je zaštita prava intelektualnog vlasništva ključni faktor za poticanje inovacija,
razvoja i napretka u društvu. Kreativnost i inovativnost su pokretači privrednog razvoja i zato ih trebamo
zaštititi i poticati. Značaj ovakvih seminara se ogleda u tome da su oni jedan od najvažnijih alata kada je
u pitanju podizanje svijesti o značaju zaštite intelektualnog vlasništva. Također, ovo je prilika da se
učesnici i šira javnost pobliže upoznaju sa navedenom uslugom, i između ostalog, mogućnostima koje
ona pruža za sagledavanje budućeg poslovanja kroz razumijevanje prednosti koje se stiču zaštitom
intelektualnog vlasništva,“ ovom prilikom je zaključio Goran Trifković, stručni savjetnik za industrijski
dizajn u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, koji je ujedno bio i jedan od predavača.

Seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija iz sektora energetike, IKT-a, metalske industrije,
trgovine, poslovnog savjetovanja, kao i nevladinog sektora.