Usvojena dva Programa značajna za MSP

Izvor: http://www.fbihvlada.gov.ba

P/G K FBIH obavještava predstavnike privrednih društava da je Vlada Federacije BiH, na 10. sjednici,
odlukom usvojila dva Programa koja su značajna za podršku MSP-im.

Usvojen je Program utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška
Evropske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize“ utvrđenih
Budžetom FBiH za 2023. godine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Ukupan iznos
finansijskih sredstava namijenjenih za realizaciju Programa iznosi 12.912.315 KM.

Program se donosi sa ciljem provođenja Akcionog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske
podrške za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III za 2023.
godinu), i to za realizaciju mjere 3 iz cilja I Akcionog plana „Podrška za provođenje mjera energijske
efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima“.

Za realizaciju Programa zadužena su federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i finansija, te
Fond za zaštitu okoliša FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti. Federalno ministarstvo razvoja,
poduzetništva i obrta će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava
prenijeti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na otvoren namjenski račun. Ova sredstva predstavljaju državnu
pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se putem Fonda krajnjim korisnicima kao bespovratna sredstava
u skladu sa Programom. Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava vrši Fond, a eventualna
neutrošena sredstva Fond je dužan vratiti u Budžet FBiH po okončanju Programa.

Dodjelu sredstava krajnjim korisnicima Fond za zaštitu okoliša FBiH vrši putem javnog poziva koji se
objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša
FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te u najmanje dvoje dnevnih novina
dostupnih na teritoriji Federacije BiH.

Namjena finansijskih sredstava se odnosi na sufinansiranje jedne ili više sljedećih mjera energijske
efikasnosti: toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda, zatim zamjena vanjske stolarije
(prozori i vrata), unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje i/ili
hlađenje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode instalacijom kotlova na pelet, toplotnih pumpi,
kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode, te zamjene neefikasnih
klimatizacijskih uređaja novim energijski efikasnim.

Predmet sufinansiranja može biti i sistem unutrašnjeg razvoda grijanja, ali samo u slučaju ako se
prijavljuje za mjeru instalacije kotla/toplotne pumpe, potom unapređenje energijske efikasnosti
unutrašnje rasvjete, unaprjeđenje energijske efikasnosti u proizvodnim procesima poput korištenja
otpadne toplote, mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i slično, kao i za izgradnju
fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i
Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

O utrošenim sredstvima Fond za zaštitu okoliša FBiH će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta koje će izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Kako je, između ostalog, navedeno u Programu utroška sredstava konačni cilj realizacije ovog programa
je pružanje bespovratne finansijske pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) kroz
sufinansiranje mjera energijske efikasnosti koja će rezultirati smanjenjem operativnih troškova
poslovanja, odnosno povećanjem konkurentske sposobnosti MMSP-a, i to za njih minimalno 264, kao
indikatoru uspješnosti provedbe mjere 3 cilja I Akcionog plana. Poseban fokus poticanja su mikro
preduzeća i preduzeća u većinskom vlasništvu žena.

U Programu je, također, navedeno i da pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti mikro, mali i srednji
subjekti male privrede definirani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede koji su registrirani po
Zakonu o privrednim društvima.

Drugi usvojeni Program značajan za MSP je

Program za dodjelu kredita privrednim društvima putem Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se i ove godine opredijelilo za dodjelu finansijskih
sredstava privrednim društvima na kreditnoj osnovi, sa povoljnom kamatnom stopom, „grace
periodom“ i minimalnom naknadom za obradu kreditnih zahtjeva, te dovoljnim brojem rata da iznos
povrata sredstava bude prihvatijiv korisnicima kredita. Na ovaj način se otvara pristup novčanim
sredstvima pod povoljnim uslovima s ciljem opstanka, rasta i razvoja privrednih društava, kao i jačanja
energijske samostalnosti kroz finansiranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.000.000 KM, a dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti po dva projekta. Riječ je o realizaciji projekta korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za sopstvene potrebe, te ulaganju u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kada je riječ o prvom projektu u Programu je obrazloženo, između ostalog, da njegova realizacija ima za
cilj afirmaciju korištenja obnovljivih izvora energije i podsticanje primjena mjera energijske efikasnosti,
te da je predmet dodjele sredstava finansiranje nabavke fotonaponskih sistema za proizvodnju
električne energije iz sunčeve energije, za sopstvene potrebe. Raspoloživi iznos sredstava po ovom
projektu je 2.500.000 KM, a najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 30.000 KM, dok najviši ne može
biti veći od 250.000 KM (bez PDV-a), bez obzira na visinu ukupne investicije nabavke fotonaponskog
sistema.

Cilj dodjele sredstava po drugom projektu je animiranje privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, povećanja broja zaposlenih, te ulaganje u nematerijalnu imovinu.Raspoloživi iznos sredstava po ovom projektu je oko 11.500.000 KM, a najniži iznos koji se dodjeljuje je 100.000 KM, dok će najviši iznos biti 900.000 KM.

Ovim programom se žele potaknuti privrednici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije
i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih
jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji
BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, iz oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume i plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

U dijelu Programa koji se odnosi na kriterije za izbor korisnika sredstava za dodjelu, između ostalog,
navedeno je da korisnici sredstava moraju zapošljavati najmanje deset zaposlenika, kao i da privredna
društva koja apliciraju za dodjelu sredstava moraju biti registrovana najmanje godinu dana prije dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava.

Sredstva se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva u kojem će se definisati uslovi za prijavu na
Javni poziv, kriteriji za dodjelu sredstava, način razmatranja prijava, kao i spisak potrebne dokumentacije
koja se mora priložiti uz zahtjev za dodjelu sredstava.