Search

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programa usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH objavljuje

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

1.  Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).

2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, br. 81/15).

Prijava za usavršavanje sadrži:

1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
2. ovjerenu kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija).

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

ili

Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj”.

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com