Search

Poziv za dostavu prijava – usavršavanje članova NO i uprava u Tuzli

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala “Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programom usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH najavljuje novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čije je održavanje planirano

u Tuzli od 17.06. do 02.07.2023. godine

 Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 05.06.2023. godine dostave prijavu za usavršavanje, koja sadrži:

– prijavni upitnik,
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija)

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

ili

Kantonalna privredna komora Tuzla
Trg slobode b.b.
75000 Tuzla

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj”.

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.

Napominjemo da će usavršavanje biti organizirano samo ukoliko bude dovoljno zainteresiranih polaznika.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Edina Kurtić – tel: 035 369 551 li e-mail: edina@kpktz.ba