Grupacija šumarstva i drvne industrije

Šumarstvo i drvna industrija Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju povezanu reprocjelinu čija je djelatnost uzgoj, zaštita i iskorištavanje šuma, proizvodnja rezane građe, elemenata, ploča, furnira, finalnih proizvoda od drveta, peleta i biomase.
Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta prema podacima Federalne uprave za šumarstvo iznosi 1.518.471 ha ili 58% od ukupne površine FBiH.

Šume u državnom vlasništvu čine 1.241.341 ha ili 82%. Privatne šume čine 277.130 ha ili 18%.

Šumama gazduje 8 kantonalnih/županijskih poduzeća šumarstva (ŠPD/ŠGD) i šumarstvo PRENJ i Srednje neretljansko šumarstvo.

Šumarstva (ŠPD/ŠGD) zapošljavaju 5.337 uposlenih(FZS).

Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se drvna industrija koja proizvodi širok asortiman proizvoda, izvozno je orijentirana i jedina je grana privrede u FBiH i BiH koja ima suficit u međunarodnoj razmjeni.

Drvna industrija FBiH ima višegodišnje iskustvo u izvozu proizvoda viših faza u zemlje EU i druga tržišta. To potvrđuju dosadašnji izvozni rezultati, međunarodni certifikati koje kompanije posjeduju, dobivene prestižne nagrade za dizajn i kvalitet proizvoda na međunarodnim sajmovima. Može se slobodno reći da su proizvođači namještaja od masivnog drveta lideri u JI Evropi. Proizvodi od domaće bukve su konkurentniji i nisu zavisni od uvoza.

U drvnoj industriji posluje preko 1.000 kompanija.

Broj uposlenih u primarnoj i polufinalnoj preradi je 8.134 uposlena, a u finalnoj preradi 6.989 uposlena (FZS).

Drvna industrija u FBiH učestvuje sa 14% u ukupnoj proizvodnji u FBiH i u izvozu sa 12%. Izvoz drvne industrije u 2017. godini iznosio je 781.280 miliona KM, a izvoz namještaja i drugih finalnih proizvoda iznosi 313.265 miliona KM.

Vrijednost uvoza u 2017. godini kretala se oko 208.214 miliona KM, tako da je ostvareni izvoz 3,75 puta veći i čini ovu granu perspektivnom i važnom u razvoju FBiH zbog suficita, konkurentnih proizvoda i zapošljavanja.

 

Predsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije

VILDAN HAJIĆ, direktor ŠPD/ŠGD SBK
E-mail: hvildan@yahoo.com
Tel: 061 133 353

 

Potpredsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije

ZDRAVKO VOJVODIĆ, vlasnik kompanije LIGNUM MOSTAR
E-mail: zdravko@lignumcentar.com
Tel: 063 314 387

 

Sekretar udruženja

Mirsad Hubanić

e-mail : m.hubanic@kfbih.com

tel. : 061 156 007 

adresa: Fazlagića 12B- Goražde 73 000

      organizacija

  Ptredstavnik

              E-mail

            Web-adrese

ŠPD/ŠGD SREDNJEBOSANSKE ŠUME

Vildan Hajić

predsjednik

hvildan@yahoo.com

              www.sumesbk.ba

LIGNUM CENTAR MOSTAR

Zdravko Vojvodić

podpredsjednik

zdravko@lignumcentar.com

    www.lignumcentar.com

ŠPD HERCEGBOSANSKE ŠUME KUPRES

Mario Mašić

brankovik@gmail.com

info@hbsume.ba

                www.hbsume.ba

JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA

Almir Huskić

jpsumetk@bih.net.ba

              www.jpsumetk.ba

JKP SARAJEVO ŠUME

Samir Omerović

info@sarajevo-sume.ba

  www.sarajevo-sume.ba

JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Jasmin Devedžić

spdzdk@bih.net.ba

                  www.spdzdk.ba

ŠPD ŠUME BPK-GORAŽDE

Nudžeim Džihanić

bpkshume@bih.net.ba

              www.sumebpk.ba

PROMAO–DONJI VAKUF

Kemal Čolak

kemal.colak@promo.ba

                  www.promo.ba

TURSUN PROM- GRAČANICA

Esad Tursunović

tursun@bih.net.ba

          www.tursunprom.ba

EU-PAL-KISELJAK

Mario Šakić

eu-pal@tel.net.ba

      www.companywall.ba

E&M-BHPAL-TRAVNIK

Emir Pajić-

pajicemir@gmail.com

                    www.bhpal.ba

SEKOM-VISOKO

Dinka Semić

alma@secom.ba

                  www.secom.ba

TEMEX-BUSOVAČA

Tajib Ibreljić

taib@tamex.ba

                    www.tamex.ba

DKH MOSTAR

Ernest Brajković

dkh.mostar@gmail.com

                        www.dkh.ba

KLASTER NAMJEŠTAJ I DRVO

Dinko Mujkić

dinkomujkic@gmail.com

                      www.fokus.ba