Izjava o pristupanju u članstvo Komore

Izjavljujemo da pristupamo/nastavljamo članstvo u Privrednoj/Gospodarskoj komori Kantona/Županijea time i u članstvo Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Pristupanjem u članstvo komora preuzimamo prava i obaveze utvrđene Zakonom o privrednim / gospodarskim komorama u
Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 35/98 i 34/03), statuta i drugih akata komora.

Ova izjava služi za upis u Registar članova.

 

r.b.

E l e m e n t i

Popunjava podnosilac Izjave

01 NAZIV PRAVNOG LICA:
 
02 ADRESA:
01. Kanton/Županija
02. Grad
03. Poštanski broj, općina
04. Ulica i broj
05. Telefon
06. Fax
07. E-mail
08. Ovlašteno lice (ime i prezime)
09. Telefon ovlaštenog lica
 
03 PODACI O PRAVNOM LICU:
01. Datum osnivanja
02. Identifikacijski broj
03. Carinski broj
04. Registrir. djelatnost (SKD i naziv)
05. Oblik vlasništva:
05.01. privatno
05.02. državno
05.03. mješovito
05.04 strano ulaganje (u procentima)
05.05 Osnivački kapital:
domaći
strani 
06. Broj zaposlenih
CAPTCHA CODE*