JAVNI KONKURS / NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2021/2022 godini

05.08.2021

Na osnovu člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH” br.7/98, 35/04), člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2021/2022 godinu („Službeni glasnik BiH” br. 49/21) i člana 9. i 10. Pravilnika o detašamnima (br.01-2-01-2-830-3/16 od 11.05/16) Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavljuje

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ
za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj
u detašmanskoj 2021/2022 godini


Predmet Javnog konkursa/natječaja je raspodjela i dodjela 2000 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2021/2022. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa/natječaja.


1. OPŠTA PODJELA NA KONTINGENTE I PODKONTINGENTE PO DJELATNOSTIMA I SUDIONICIMA
1.1. Ukupan kontingent od 2000 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se po djelatnostima (prema njemačkoj nomenklaturi) na sljedeći način:
1.1.1. 790 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)
1.1.2. 470 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)
1.1.3. 740 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i druge djelatnosti, u skladu sa Međudržavnim sporazumom – šifra 10, 40, 50 i 61)

1.2. Ukupan kontingent iz tačke 1.1. raspodjeljuje se na podkontingente po entitetima i poseban podkontingent na sljedeći način:
1.2.1. 1059 dozvola/mjesečno za raspodjelu u Federaciji BiH, i to:
1.2.1.1. 418 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)
1.2.1.2. 250 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)
1.2.1.3. 391 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10, 40, 50 i 61)

1.2.2. 529 dozvola/mjesečno za raspodjelu u Republici Srpskoj, i to:
1.2.2.1. 208 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)
1.2.2.2. 124 dozvole/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)
1.2.2.3. 197 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10, 40, 50 i 61)

1.2.3. 412 dozvola/mjesečno posebnog kontingenta za raspodjelu, i to:
1.2.3.1. 164 dozvole/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)
1.2.3.2. 96 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)
1.2.3.3. 152 dozvole/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10, 40, 50 i 61)

Kvota od 412 dozvola/mjesečno iz tačke 1.2.3. raspodjeljuje se u omjeru 2/3 za preduzeća iz FBiH i 1/3 za preduzeća iz RS. sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.


2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu/natječaju imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10, 40, 50, 60, 61 i 70 – po njemačkim propisima) koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
a. Za podkontingent iz tačke 1.2.1. – preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10, 40, 50, 60, 61 i 70) koji su registrovani za izvođenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa poslovnim sjedištem na prostoru FBiH.
b. Za podkontingent iz tačke 1.2.2. – preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifra 10, 40, 50, 60, 61 i 70) koji su registrovani za izvođenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa poslovnim sjedištem na prostoru RS
c. Za podkontingent iz tačke 1.2.3. – preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifra 10, 40, 50, 60, 61 i 70) koji su registrovani za izvođenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.


Napomena:
Na Javni konkurs/natječaj obavezno se prijavljuju i preduzeća koja već koriste detašmane u SR Njemačkoj ili imaju od ranije odobrene ugovore za realizaciju u 2021/2022 i narednim detašmanskim godinama.
Neprijavljivanje na Javni konkurs/natječaj povlači oduzimanje ranije dobivene kvote po odobrenim ugovorima iz prethodnih raspodjela.
Preduzećima koja u roku od 3 mjeseca od donošenja odluke komisije o raspodjeli ne otpočnu sa korištenjem dodijeljene kvote, dozvole će se oduzeti i dodijeliti ostalim učesnicima Javnog konkursa/natječaja. Dodjeljene detašmane preduzeća ne mogu udruživati niti ustupati drugim preduzećima, a u slučajevima nekorištenja istih, nadležna komisija će izvršiti preraspodjelu detašmana drugim korisnicima-učesnicima Javnog konkursa/ natječaja. Preduzećima kojima se ovom raspodjelom dodijeli manji broj detašmana od onog kojeg su ostvarivali u prethodnoj detašmanskoj godini, korištenje će se uskladiti sa novodobivenim brojem dozvola.


Za ostvarivanje prava na učešće u raspodjeli detašmana preduzeća moraju ispunjavati sljedeće uslove:

2.1.1. Da je preduzeće kadrovski i tehnički osposobljeno za izvršenje preuzetih ugovora,
2.1.2. Da u skladu sa važećim propisima SR Njemačke ne postoje prepreke za angažman preduzeća iz BiH na realizaciji ugovora u SR Njemačkoj koje proizilaze iz odluka nadležnih organa SR Njemačke o zabrani njihovog rada u SR Njemačkoj,
2.1.3. Da imaju registrovano predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj,
2.1.4. Da je preduzeće koje se prijavljuje na Javni konkurs/natječaj aktivno na području BiH u okviru djelatnosti za koju konkuriše,
2.1.5. Da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkurišu,
2.1.6. Za podkontingent iz tačke 1.2.3. – da je preduzeće građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10, 40, 50, 60, 61 i 70) registrovano za izvođenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.
2.1.7. Da je preduzeće koji se prijavljuje na Javni konkurs/natječaj u potpunosti izmirilo sve obaveze po osnovu PDV-a, entitetskih poreza i doprinosa po osnovu PIO i zdravstvenog osiguranja radnika, te izmirene obaveze prema komorama po osnovu naknada za korištene detašmane zaključno sa 30.06.2021. godine.

Navedeni uslovi su eliminatorni za sve učesnike Javnog konkursa/natječaja.


3. Uz prijave na Javni konkurs/natječaj preduzeća su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Rješenje ili ovjerenu kopiju Rešenja nadležnog suda o registraciji preduzeća u BiH, sa svim prilozima, ne starije od 3 mjeseca,
2. Ovjerenu kopiju registracije predstavništva Preduzeća u SR Njemačkoj (Gewerbe anmeldung),
3. Potvrdu da predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj ima ovlaštenog poreskog savjetnika u SR Njemačkoj (Steuerberater),
4. Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama predstavništva poslovnog subjekta u SR Njemačkoj, sa naznačenim poreskim brojem, izdata od nadležnog organa – Finanzamt-a, ne starija od 2 mjeseca,
5. Ovjerenu kopiju završnog računa firme za 2020. godinu, predatu nadležnom poreskom organu,
6. Ovjerenu kopiju završnog računa za 2020. godinu predstavništva u SR Njemačkoj/potvrdu ovlaštenog računovođe o poslovanju u 2020. godini (preduzeća koja su imala poslovanje u SR Njemačkoj),
7. Potvrdu:
a) Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju obaveza po osnovu PDV-a,
b) poreske uprave entiteta, odnosno Distrikta Brčko o izmirenju poreskih obaveza, i doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, do 30.06.2021.godine, i
c) potvrdu entitetske komore o izmirenim obavezama po osnovu naknada za dozvole/detašman zaključno sa 30.06.2021. godine.
8. Referenc listu firme:
a) Vrijednost i vrsta izvedbenih radova na objektima u BiH u 2020. godini i prvom polugodištu 2021. godine (kopija ovjerenih situacija o izvedenim radovima) iz okvira djelatnosti za koju se konkuriše/natječe,
b) Vrijednost i vrsta izvedenih radova na objektima u SR Njemačkoj u 2020. i prvom polugodištu 2021 godine, za preduzeća već angažovana u detašmanu.
9. Dokaze o kadrovsko-tehničkoj osposobljenosti:
a) Ovjerena Potvrda nadležnog organa o broju stalno uposlenih radnika u okviru djelatnosti, sa naznačenim kvalifikacijama, u 2020. i prvom polugodištu 2021. godine, ili ovjerene kopije M1 obrazasca. U skladu sa važećom Uredbom, konkurisati mogu preduzeća koja imaju minimum 15 radnika u stalnom radnom odnosu najmanje 3 predhodna mjeseca,
b) Ovjerena i potpisana izjava o tehničkoj opremljenosti preduzeća,
10. Njemačku licencu za svaku djelatnost za koju se potražuje detašman (Handwerskarte), za preduzeća koja izvode radove u SR Njemačkoj, a na koje se odnosi,
11. Potvrdu od ULAK-a, za preduzeća na koja se odnosi, a koja izvode radove u SR Njemačkoj
12. Licencu izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (samo za preduzeća iz RS-a i odnosna preduzeća Distrikta Brčko),
13. Preduzeća su dužna uz prijavu na konkurs/natječaj za dodjelu kvote na ime troškova obrade prijave priložiti i uplatnicu na: 200 KM za samostalno prijavljivanje na konkurs.

Uplatu izvršiti na račun:

a) Za preduzeća registrovana na području Federacije i odnosna preduzeća Distrikta Brčko:
Uplatu izvršiti u korist Privredne/Gospodarske komore FBiH, na račun
– UNICREDIT BANKA, br. računa 3383202200018791
Svrha doznake: prijava na Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana.

Prijave na Javni konkurs/natječaj za raspodjelu podkontingenata detašmana po tački 1.2.1. i 2/3 podkontingenta po tačci 1.2.3., sa traženom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta FBiH i odnosna preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/natječaja, na adresu:
PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBiH, Komisija za detašman, 71000 SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10/IV, sa naznakom za Javni konkurs/natječaj za detašmane.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

b) Za preduzeća registrovana na području Republike Srpske i odnosna preduzeća Distrikta Brčko:
Uplatu izvršiti u korist Privredne komore RS na račun:

562-099-00000797-43 NLB – Razvojna banka Banja Luka,
Svrha doznake: Prijava na Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana.

Prijave na Javni konkurs/natječaj iz podkontingenta po tačci 1.2.2. i 1/3 podkontingenta po tačci 1.2.3.., sa potrebnom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta RS i odnosna preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/natječaja, na adresu:
PRIVREDNA KOMORA RS, 78000 BANJALUKA; Branka Ćopića 6, sa naznakom za Javni konkurs/natječaj za detašmane.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

c) Napomena za podnošenje zahtjeva preduzeća registrovanih na području Distrikta Brčko:
Preduzeća registrovana na području Distrikta Brčko prijave na Javni konkurs/natječaj podnose jednoj od entitetskih komora po vlastitom opredjeljenju, prema uslovima, rokovima i na adresu utvrđenu za tu entitetsku komoru, a uplate za obradu zahtjeva takođe treba izvršiti u korist računa Komore kojoj podnose zahtjev za dodjelu kontingenta detašmana.


4. KRITERIJI ZA RASPODJELU DETAŠMANA
Prilikom odlučivanja o raspodjeli detašmana na preduzeća, nadležna komisija za detašman uzet će prvenstveno u obzir kriterije koji proizilaze iz opštih uslova, a potom i posebnih kriterija, uvažavajući teritorijalnu i sektorsku uravnoteženost, zavisno od:

1. Ostvareni poslovni rezultati preduzeća,
2. Broj zaposlenih radnika u prethodnoj poslovnoj godini i u prvom polugodištu tekuće godine,
3. Kadrovska i tehnička osposobljenost,
4. Postignute reference preduzeća i
5. Iskorištenost detašmana u SR Njemačkoj u prethodnoj godini.

Dodatni kriteriji za raspodjelu detašmana:
1. Od ukupnog raspoloživih godišnjih kontigenata detašmana za privredna društva koja se prvi put pojavljuju sa zahtjevom za izvođenje radova u SR Njemačkoj izdvaja se najviše do 10% dijela entitetskog kontigenta.
2. Maksimalan broj dodojeljenih detašmana jednom privrednom društvu može biti 20% od ukupnog podkontigenta detašmana entiteta.
3. O iznosima/procentima iz stava 1. i 2. ovog člana komisija za detašman entitetske komore donosi odluku na početku postupka godišnje raspodjele detašmana.
4. Minimalan broj detašmana dodjeljenih jednom privrednom društvu je pet.
5. Pri raspodjeli kontigenta detašmana na privredna društva koja već koriste kontigent posebno će se uzeti u obzir korištenje i iskorištenost detašmana privrednog društva u proteklim periodima.


5. RASPODJELA KONTINGENTA
Prvostepenu odluku o prijavama učesnika na Javni konkurs/natječaj donosi Komisija za detašmane entitetskih privrednih komora, protiv koje učesnici na javnom konkursu/natječaju, mogu izjaviti žalbu i to u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.
Žalba se podnosi nadležnom drugostepnom organu entitetskih privrednih komora koji je dužan odluku po žalbi donijeti u roku od 15 dana od dana prijema predmeta.


VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA
KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE