Search

Udruženje operatera sistema

Ovlašteni operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, firme Ekopak d.o.o. Sarajevo i Eko život d.o.o. Tuzla, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom Kim Tec Eko d.o.o. Vitez i Zeos d.o.o. Sarajevo, osnovali su Udruženje operatera sistema Federacije BiH (UOS). Udruženje je osnovano dana 01.02.2019. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH.

Cilj Udruženja operatera sistema je dalje razvijanje i unapređenje sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada po sistemu „produžene odgovornosti proizvođača”, sa svrhom zaštite i unapređenja okoliša.

Sjedište: Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Predsjednica udruženja: Amela Hrbat, Ekopak d.o.o.

Sekretar udruženja: Anela Karahasan
E-mail: a.karahasan@kfbih.com
Telefon: 033/566-333