Search

Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima

Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, osnovano pri Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH 17.12.2015. godine, aktivno se bavi rješavanjem problema ovog sektora, koji su vezani za:

  • Poboljšanje poslovnog ambijenta za uvoznike automobila i prodajno-servisne centre u BiH,
  • Praćenje i prilagodbu zakonskih direktiva koje se tiču ove oblasti i
  • Društvenu odgovornost.

Udruženje u dosadašnjem radu bilježi pozitivne rezultate i ostvaruje uspješnu saradnju sa nadležnim organima vlasti u ostvarenju postavljenih ciljeva.

Sjedište: Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Predsjednik udruženja : Miro Sesar  (Guma M)

Potpredsjednici udruženja : Jasmin Čengić (PORSCHE BH), Jasmin Salkić (Peugeot BIH)

Sekretar Udruženja : Anela Karahasan
E-mail a.karahasan@kfbih.com
Telefon 033566-333