Udruženje za elektromobilnost

Sjedište: Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Predsjednik udruženja: Doc.dr. Adnan Bosović, dipl.ing.el. (EP BIH)

Potpredsjednici udruženja: Almir Cero (BIHAMK) , Drago Bago (EP HZHB)

Sekretar Udruženja: Anela Karahasan
Telefon: 033 566-333
Email: a.karahasan@kfbih.com